AEPM / CPI / BPMS-D poradenství se štíhlým, baťovským a ekonomickým myšlením

 

 
Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.
 

 # PROČ POMÁHÁME? 

Našim posláním je všímavá a znalostní služba veřejnosti, a proto přispíváme k tomu; aby bylo líp vám, nám, spoluobčanům odkázaných na naši pomoc, ale i generacím, které přijdou po nás. Jsme připraveny a neustále se zlepšující tak, aby jsme našim klientům byli schopný pomáhat řešit i ty nejsložitější problémy, vytvářet přidanou hodnotu a neustále zlepšovat přizpůsobivost, připravenost a prozíravost. Prostě nám záleží na tom, aby naši klienti a spolupracovníci byly dlouhodobě ÚSPĚŠNÝ, SOBĚSTAČNÝ, JEDINEČNÝ, ODLIŠITELNÝ A SPOLUPRACUJÍCÍ s nadprůměrným užitkem pro zákazníky!

 # CO POMÁHÁME ŘEŠIT? 

 

Problémy, kterých neřešení vyúsťuje do platební neschopnosti a nekonkurenceschopnosti s ohledem na vysokou vázanost kapitálu, nízký podíl tržeb z nově vytvořených produktů a zákazníků za poslední tři roky, vysoké náklady, ztráty zákazníků a klíčových spolupracovníků. Tyto problémy souvisí také s předcházením krizí a konfliktů, dlouhověkostí a flexibilním systémovým řízením, a to hlavně při budování, rozvoji a vylaďování ADAPTIVNÍ organizace. Mezi ně patří:

 

1. Nízká schopnost najít nové trhy a zákaznické segmenty

2. Firemní kultura nedostatečně podporující inovace, tvořivost, myšlení, sebeřízení a sdílení prosperity se svými spolupracovníky

3. Neudržitelná prosperita, rychlé stárnutí dlouhodobých obchodních modelů a nesladěné obchodní požadavky se stávajícími interními aktivitami 

4. Nízká konkurenceschopnost a připravenost   

5. Neschopnost porozumění bez předsudků

6. Neperspektivní kontinuální transformace

7. Nízká schopnost reagovat na rychle měnící se podmínky podnikání

8. Neadaptivní, neudržitelná a nízká výkonnost

9. Nedostatek zdrojů přidávajících přidanou hodnotu a pomalá návratnost vložených investic

10. Vysoká vázanost kapitálu a neuspokojivé zhodnocování investovaného kapitálu (tj. ROI - return on Investment)

11. Nesprávná definice požadavek a cílového konceptu projektu a jeho neúměrně dlouhodobá realizace vlastními silami s nekonkurenceschopným řešením

12. Neprozíravé řízení společnosti, financí a projektů

13. Protichůdné požadavky - snížit výrobní náklady a zvětšit objem produkce

14. Neexistence relevantních pozoruhodných podnikatelských plánů a strategií

15. Nedostatek informací o globálních a lokálních trendech, konkurenci a trhu

16. Chybějící kapitál na rozvoj a zajištění financování

17. Nízká ziskovost, provozní a prodejní efektivita

18. Nízká kvalita a bezpečnost (práce a zdraví, kybernetika, ochrana majetku)

19. Dlouhé průběhové doby a nevyrovnaná výroba, služby nebo činnosti

20. Nedostatek finanční hotovosti nebo stály nárůst výdajů

21. Nepředvídatelná a nízká morálka

22. Přepracovanost bez dosahování cílů

23. Pokračující vadnost a chronické zpožďování dodávek

24. Nepřesné a/nebo opožděné informace pro rozhodování

25. Neefektivní systém řízení, komunikace a firemního vzdělávání 

26. Nesladěné vize, strategie, procesy se vzděláváním a vírou

27. Neexistující a nedostatečná podpora národního a mezinárodního podnikatelství

28. Nevyvážené vztahy vlastníka a dodavatele výstupů z interních a vyčleněných procesů

29. Outsourcing, insourcing a backsourcing (relokalizace)

30. Integrace a trauma po akvizici

31. Vysoce-nákladové nebo nedostupné technologie, služby, suroviny, materiál a řešení

32. Nedostatečné sledování priorit zákazníků

33. Nedodržovaní platebních podmínek

34. Nerelevantní studie proveditelnosti, kalkulace a projekty

35. Neefektivní získávání nových zákazníků, nákup a prodej podniků

36. Následovnictví 

37. Neexistence podnikatelského a neustálého vzdělávání, kde se učí podnikáním nebo řešením skutečných problémů  

38. Motivační systém nereflektující měnící se podmínky podnikání a neexistující dlouhodobá perspektiva

39. Demotivace zaměstnanců a jejích nezájem převzít větší odpovědnost

40. Zlé vztahy na pracovišti

41. Neférové a netransparentní odměňování 

42. Absolutismus, hierarchizace, centralizace, defenzivní myšlení, strach z velení, ...

43. Nedostatečné zkušenosti, znalosti, odstup, nadhled a rozvážnost při realizaci evoluce prvního kroku v podnikání

44. Neschopnost jedince všímat širší uhly pohledu, tedy uvědomit si skutečnosti, které se mohou jevit jako zcela samozřejmé,ale vlivem vlastní zainteresovanosti a dosavadních zkušeností je jedinec není schopen postřehnout 

45. Neefektivní a nerozvážné uplatňování on-line marketingu


 

 # JAK POMÁHÁME? 

 

Pomocí Dr. Adriána Podskľana a jeho týmu spolupracujících nezávislých flexibilních poradců se zdravým selským rozumem nabitých pozitivní energií, znalostmi a zkušenostmi v adaptivním řízení podnikové výkonnosti (AEPM), neustálém zvyšování výkonnosti (CPI) a v systémovém řízení a rozvoji podnikatelských procesů (BPMS-D), kteří pomáhají našim klientům být (1) jedinečný, (2) oblíbený, (3) důvěryhodný, (4) odpovědný a spolupracující, (5) dlouhodobě úspěšný. Mezi naše základní hlavní techniky poradenských zásahů patří vyhledání a poskytnutí informací, provedení úkolu místo klienta, dodání systémů a metodik, předvedení práce a školení, diagnóza klienta, předložení alternativ s doporučením nebo bez doporučení, kladení otázek s cílem stimulovat přemýšlení a činnost, pozorování procesů a poskytování zpětné vazby, vytváření podnětů umožňujících přenést se přes bariéru provozní slepoty a začít tak pohlížet na věci z nových uhlů pohledu, úloha zpovědníka a osobního rádce, morální podpora. V rámci dlouhodobých úkolů a projektů pomáháme řešit problémy souvisící s vylaďováním organizace přičemž velice oblíbené mezi našimi zákazníky je využívání našich služeb také na řešení krátkodobých úkolů či projektů a jednorázové vyřešení problémů. Při naplňování očekávání a řešení problémů využíváme specifické programy, znalostí a služby AP Solution, které přizpůsobujeme podle potřeb a očekávání zákazníků na míru jako 


 

1 BUDOVÁNÍ, ROZVOJ A VYLAĎOVÁNÍ ADAPTIVNÍ, TRVALE ÚSPĚŠNÉ (VITÁLNÍ) ORGANIZACE

2  PROFESIONÁLNÍ, LAICKY SROZUMITELNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A MĚŘENÍ VÝKONNOSTI

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ PŘIPRAVENOSTI A VÝKONNOSTI

4 PROZÍRAVÉ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI A FINANCÍ

5 AEPM VZDĚLÁVÁNÍ - PROGRAM PRO DISTANČNÍ PODNIKATELSKÉ A MANAŽÉRSKÉ UČENÍ PRAXÍ

 Zavolejte nám na + 420 607 698 339, napište na podsklan@yahoo.com 
nebo vyplňte formulář ZDE!