งานประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษาครั้งที่ 12 แบบออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : การศึกษายุคดิจิทัลสู่การเรียนรู้วิถีใหม่” ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 การประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยมุ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการศึกษา
คณะกรรมการดำเนินงานจึงขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อนำเสนอภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2565 วันที่ 26 เมษายน 2565

ขั้นตอนการส่งบทความ
คลิกที่นี่
ส่งผลงานผ่านระบบ easychair คลิกที่นี่
ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนออนไลน์ (พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน) คลิกที่นี่

การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการสำหรับนศ./บุคลากร สังกัด สจล.

การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์/Turnitin
2. ลงนามรับรองผลการตรวจฯ ในแบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
3. จัดส่งหลักฐานผลการตรวจ และแบบฟอร์มการตรวจ ในรูปแบบไฟล์ (jpeg, jpg, pdf, png) เข้ามาในระบบ easychair
หมายเหตุ : กรณีการคัดลอกผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาคล้ายกันที่สามารถยอมรับได้ต้องไม่เกิน 35% ของผลงาน

ลิงค์ที่เกียวข้องในการตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการสำหรับนศ./บุคลากร สังกัด สจล.
ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ คลิกที่นี่
ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin คลิกที่นี่
คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ คลิกที่นี่
คู่มือการใช้งาน Turnitin คลิกที่นี่
แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ คลิกที่นี่

กำหนดการรับและพิจารณาบทความ

วันสุดท้ายของการรับบทความ **NEW..ขยายระยะเวลาการรับบทความ**
วันที่ 31 มีนาคม 2565
วันที่ 26 เมษายน 2565

วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณาบทความ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

วันสุดท้ายของการส่งบทความที่แก้ไขแล้ว
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

วันนำเสนอบทความ
วันที่ 10 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ

  1. หากส่งบทความก่อนวันสุดท้าย ของการรับจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 2-3 สัปดาห์

  2. บทความวิจัยที่มีคุณภาพจะได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับเต็มโดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองผลงาน (Peer Review) ก่อนรับตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งได้รับผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2