Oferta Educativa

Equip educatiu. Format per 32 mestres d'educació infantil, de primària i especialistes de música, anglès, educació física i educació especial en les funcions de tutoria o especialitat. També en formen part altres professionals: Tècnica d'educació infantil, Tècnica d'Integració Social, Educadora d'Educació Especial, vetlladora i els serveis educatius al voltant de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic.

 

Pla d’autonomia de centre. L'escola ha impulsat un pla d'autonomia amb un doble objectiu: avançar en la millora dels resultats educatius i la cohesió social. Aquests objectius es desenvolupen a través d'unes estratègies concretades amb una colla d'activitats a anar executant durant quatre anys. Per exemple: pla lector, acció tutorial, filosofia 3/12, noves tecnologies (implantació progressiva de pissarres digitals, ordinadors portàtils,...), dinamització de patis (activitats esportives, bibliopati, cant coral), etc.Dins del pla d'autonomia l'escola també ofereix formació permanent al professorat en el mateix centre respecte a les noves tecnologies, el currículum, etc. 

Actualment es segueix impulsant des del projecte de direcció.

Atenció a la diversitat. Plantejada per ajudar al desenvolupament de cada alumne/a pensant tant amb aquells que mostren més dificultats com els que podrien avançar més, sense oblidar els alumnes amb altes capacitats. I organitzada a través d'agrupaments flexibles, desdoblaments, aules de suport, l'Aula d'Educació Especial, i el suport escolar personalitzat. L'equip de professionals el formen 3 mestres especialistes d'EE, una integradora social a mitja jornada, una educadora d'EE i dues vetlladores ( 15 hores en total), i les professionals de l'EAP, la psicopedagoga i l'educadora social.

Projecte interdisciplinari. Cada any es decideix engegar un projecte per a tota l'escola. Un centre d'interès que es desenvolupa a partir del treball de les diferents àrees, concretant-se bianualment en la setmana cultural dels Tres Dies Diferents. 

Enguany els Tres Dies Diferents giraran al voltant de la llengua anglesa, i es duran a terme durant la darrera setmana del segon trimestre.

Llengua estrangera. S'introdueix la llengua anglesa des del primer curs de primària i és un dels eixos que es potencien dins del Projecte de direcció. S'ha consolidat l'ús d'una aula per a aquesta àrea.

Enguany es durà a terme el primer English Day entre l'alumnat del cicle superior de la nostra escola i l'alumnat de l'INS Pla de l'Estany, institut adscrit.