Carta de compromís

COMPROMISOS

Per part del centre

1. Oferir una formació que contribueixi al desenvolupament global de l’alumne/a: de la seva
personalitat i en general de totes aquelles capacitats que li facilitin una major autonomia i relació.

2. Adoptar les mesures adients per atendre les necessitats educatives específiques de l’alumne/a i tenir-ne informada la família.

3. Vetllar pel respecte dels drets i pel compliment dels deures de l’alumnat en l’àmbit escolar.

4. Respectar la diversitat existent en el centre.

5. Mantenir una comunicació regular amb les famílies (reunions, entrevistes,....,).

6. Informar de les activitats que es fan a l’escola i de les que puguin ser d’interès.

7.Compartir informació amb la família respecte del projecte educatiu, les normes de funcionament, l’organització, serveis, control d’assistència, etc.

8. Informar a les famílies dels criteris generals que s’aplicaran per avaluar el rendiment de l’alumne/a, els resultats de l’avaluació, i explicar totes aquelles tasques que des de l’escola o des de casa puguin ajudar a millorar-los.

9. Oferir mecanismes de participació en el govern del centre.

10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos.

Per part de la família

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i de tots els

professionals que hi treballen.

2. Compartir amb l’escola l’educació del fill/a i afavorir un ambient de col·laboració per aplicar el

projecte educatiu del centre.

3. Instar al fill/a a respectar les normes del l’escola, en particular, les que afecten a la convivència i el desenvolupament normal de les classes, el respecte pel material, instal·lacions, companys,
mestres,...,.

4. Vetllar perquè el fill/a assisteixi a classe regularment, amb puntualitat i en les condicions
higièniques que es requereixen, justificant les absències i retards.

5. Ajudar el nostre fill/a a organitzar el seu temps d’estudi a casa, perquè faci les tasques
encomanades pel professorat, preparar el que hagi de dur a l’escola i a les activitats extraescolars.

6. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/a.

7. Assistir a les reunions, entrevistes de l’escola i facilitar les informacions que siguin rellevants en el procés d’aprenentatge.

8. Adreçar-se directament al centre per comentar qualsevol discrepància, coincidència o suggeriment en relació amb el procés educatiu, incidències a l’escola, etc.

9. Informar el fill/a del contingut d’aquests compromisos.

10. Revisar conjuntament amb l’escola el compliment d’aquests compromisos.