สุขศึกษา พลศึกษา

บุคลากรในกลุ่มสาระ
 
 
นายคณิน  ปานรุ่ง

ครูผู้ช่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ค.บ. สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 


 
 

นางสาวปฏิมา  ธีระกุลพิศุทธิ์

ครูผู้ช่วย

กศ.บ. พลศึกษ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ Comments