สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บุคลากรในกลุ่มสาระ
 
 

นางสาววันเพ็ญ  สมบัติทอง

ครู ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2


 

 นายวิทยา เสียมไหม

ครู ชำนาญการพิเศษ

กศ.บ. สังคมศึกษา

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

 


 นางนงลักษณ์  เตียวปิยกุล

ครู ชำนาญการ

กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศีกษา

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

 
 

นางสาวณัฐนพิน ศักดิ์สวัสดิ์

ครูผู้ช่วย

กศ.บ. สังคมศึกษา

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

  
  
  

Comments