ภาษาต่างประเทศ

บุคลากรในกลุ่มสาระ
 
 

นางพรรณิการ์  เมธีวัฒนกุล

ครู ชำนาญการ

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 


 นางศิริเพ็ญ  รักษศรี

ครู ชำนาญการพิเศษ

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 


 นางศิริพร  ศิริอนันต์เจริญ

ครู ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.  ภาษาอังกฤษ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 
 

นางสาวกชพรรณ  คงวัฒนานนท์

ครู ชำนาญการ

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

 

 นางสาวศุภาพิชญ์  อาจสงคราม

ครูผู้ช่วย

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

 
 

นางสาวปวีณา  ประสมศรี

ครูอัตราจ้าง

ศศ.บ. ภาษาจีน

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

  

Comments