วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดกิจกรรม
1. กิจกรรมประกวดสร้างสิ่งประดิษฐ์  คลิกดูรายละเอียด
2.กิจกรรมประกวดถ่ายภาพ คลิกดูรายละเอียด
3. กิจกรรมประกวดการวาดภาพ คลิกดูรายละเอียด
4. กิจกรรมประกวด ตัดต่อ คลิปสั้น คลิกดูรายละเอียด 

นางสาวอรสา  จงรักวิทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

วท.บ. ชีววิทยา 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

 
 
นางวิไลรัตน์  กังแฮ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. เคมี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
  
นายวิทูร  สุจริตธุรการ
ครู ชำนาญการพิเศษ

วท.ม. ฟิสิกส์

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

  
นางสาวสิริรัตน์  คงระงับ

ครู ชำนาญการ

กศ.บ.ฟิสิกส์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 


  

นางสาวปริจฉัตร

ครู

กศ.บ. ฟิสิกส์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 


 


างสาวปารณี  เพชรสีช่วง

ครู ชำนาญการ

วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

 
 

นายปิยะพงษ์ สีนวน

ครูอัตราจ้าง

วท.บ.  เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

 

นายธีระภัทร เสียมไหม
นักศึกษาฝึกสอน
วิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 2/1


 
  

หน้าเว็บย่อย (1): กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Comments