คณิตศาสตร์

 
 นางดรุณี  โพชสาลี

ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

วท.บ. คณิตศาสตร์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1


 

 นางสาวเครือวัลย์  เอกอุดมพงษ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

 


 นางสุไหวดะ  ชายภักตร์

ครู ชำนาญการพิเศษ

ค.บ. คณิตศาสตร์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

 
 

นางสาวจารี หยงสตาร์

ครู ชำนาญการ

วท.บ. คณิตศาสตร์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 


 


นายพิชัยรัตน์  เชาว์บวร

ครู ชำนาญการ

กศ.บ. คณิตศาสตร์ 

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1

 
 

นางสาวธัญลักษณ์  คล้ายผดุงศักดิ์

ครู

ค.บ.อคณิตศาสตร์

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5


หน้าเว็บย่อย (1): คณิตศาสตร์
Comments