การงานอาชีพ

บุคลากรในกลุ่มสาระ
 


นางวาสนา  เดชรัตน์

ครู ชำนาญการ

 วท.บ.สัตวศาสตร

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4


 
 

นางสายชล  ณ ลำพูน

ครู ชำนาญการ

คศ.บ. คหกรรมฯ

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1


Comments