รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต เปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย (พื้นที่การเรียนรู้บ้านท่าฉัตรไชย) ตามโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จังหวัดภูเก็ต

โพสต์28 ก.พ. 2561 10:00โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2561 10:06 ]


วันนี้ (25 ก.พ. 61) เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการเปิด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย (พื้นที่การเรียนรู้บ้านท่าฉัตรไชย) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสรี พงศ์พิศ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน , นายสมพร แทนสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านท่าฉัตรไชย และนายวรวิทย์ ศรีสาคูคาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ขาว ในฐานนะประธานนักศึกษา ครช. รุ่นที่ 1 ได้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , นักศึกษาในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต และสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายวรวิทย์ ศรีสาคูคาม ในฐานนะประธานนักศึกษา ครช. รุ่นที่ 1 กล่าวว่า ตามโครงการของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ที่เปิดโอกาสให้บุคคล ผู้นำ หรือผู้ที่ยังขาดโอกาสด้านการศึกษา ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและสังคม ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยได้ขอใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านท่าฉัตรไชย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้จากการดำเนินการตามโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ซึ่งได้มีการเปิดสอนมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2560 รวมระยะเวลาในการเรียน 7 เดือนที่ผ่านมา ใช้เวลาเรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ มีนักศึกษาหลากหลายสาขาอาชีพที่เข้ามาศึกษา จำนวน 72 คน ซึ่งนักศึกษาจะมีอายุระหว่าง 19-58 ปี ซึ่งจะมีความแตกต่างจากการเรียนในระบบการศึกษาในภาคปกติ กล่าวคือ การเรียนมหาวิทยาลัยชีวิตจะเป็นการเรียนรู้จากพื้นที่จริง โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ดังคำปณิธานที่ว่า "นักศึกษามหาลัยชีวิต อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี เป็นหลักชาวประชา เรียนแล้วได้สองปริญญา พัฒนาตนเองและชุมชน"

ด้าน นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวถึงแนวคิดหลักในการเรียนการสอนของสถาบันฯ โดยจะมีการจัดการศึกษาโดยเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง ไม่ได้เอาวิชาเป็นตัวตั้ง สร้างผู้นำทางปัญญา สร้างปัญญาชนชาวบ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้เข้มแข็ง เรียนแล้วอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีกินในท้องถิ่นตน เรียนแล้วช่วยตนเองได้ ช่วยผู้อื่นได้ เรียนแล้วชีวิตดีขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9 ส่วนการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น ได้ใช้ชีวิตของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยถือเอาการมีชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้น คือ สร้างฐานะครอบครัวอย่างพออยู่พอกินมีความสุขยั่งยืนด้วยความขยัน อดทน อดออม ไม่โลภ สามัคคี กตัญญู ฯลฯ ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งวิธีการนี้จะไม่เหมือนกับสถาบันการศึกษาทั่วๆ ไปที่ใช้วิธีการวัดผลด้วยการอิงเกณฑ์ หรืออิงกลุ่ม เป็นต้น

หลักสูตรการเรียนการสอนที่สำคัญของสถาบันฯ เกิดขึ้นจากคณะนักวิชาการกลุ่มหนึ่งทำการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้จากประสบการณ์ของประชาชน และชุมชนที่ได้รับผลจากแผนพัฒนาประเทศในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา ร่วมกับองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ จนได้ข้อสรุปที่เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคนไทยให้อยู่ดี มีความสุข และทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้ว่า จะต้องให้การศึกษาแก่คนไทยให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการทำแผนชีวิตให้แก่ตนเองรวม 4 แผน ได้แก่ แผนชีวิต แผนการเงิน แผนอาชีพ และแผนสุขภาพ

จากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6102250010021

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาญ ม่วงศรีผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิตแหล่งที่มา : สทท.ภูเก็ต
Comments