กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 ต.ค. 2560 23:52 อมรพรรณ บัญฑิตย์ แก้ไข งานห้องสมุดฯ
10 ต.ค. 2560 01:09 ธัญชนก พูลสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ ว่าด้วยคณะ กก.บริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) จาก 2. คณะกรรมการสภาสถาบัน
10 ต.ค. 2560 01:09 ธัญชนก พูลสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ ว่าด้วยการสอบสวนอธิการบดี จาก 2. คณะกรรมการสภาสถาบัน
10 ต.ค. 2560 01:09 ธัญชนก พูลสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ ว่าด้วยการสอบสวนผู้ปฏิบัติงานฯ จาก 2. คณะกรรมการสภาสถาบัน
10 ต.ค. 2560 01:09 ธัญชนก พูลสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ ว่าด้วยการบริหารบุคคล(ฉบับที่ ๒) จาก 2. คณะกรรมการสภาสถาบัน
10 ต.ค. 2560 00:55 ธัญชนก พูลสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ แต่งตั้งคณะทำงานรับฟังผู้ร้องเรียนฯ จาก 2. คณะกรรมการสภาสถาบัน
10 ต.ค. 2560 00:55 ธัญชนก พูลสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ จาก 2. คณะกรรมการสภาสถาบัน
10 ต.ค. 2560 00:55 ธัญชนก พูลสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ จาก 2. คณะกรรมการสภาสถาบัน
10 ต.ค. 2560 00:55 ธัญชนก พูลสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จาก 2. คณะกรรมการสภาสถาบัน
10 ต.ค. 2560 00:55 ธัญชนก พูลสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานฯ จาก 2. คณะกรรมการสภาสถาบัน
10 ต.ค. 2560 00:55 ธัญชนก พูลสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จาก 2. คณะกรรมการสภาสถาบัน
10 ต.ค. 2560 00:54 ธัญชนก พูลสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ แต่งตั้้ง กก.สืบสวนข้อเท็จจริง จาก 2. คณะกรรมการสภาสถาบัน
10 ต.ค. 2560 00:54 ธัญชนก พูลสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการฯ จาก 2. คณะกรรมการสภาสถาบัน
8 ต.ค. 2560 21:43 อมรพรรณ บัญฑิตย์ แก้ไข พื้นที่วิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท
5 ต.ค. 2560 00:04 สุนิสา พูนทรัพย์เจริญ แนบ หลักเกณฑ์และรูปแบบบทความ.pdf กับ ดาวน์โหลด
5 ต.ค. 2560 00:04 สุนิสา พูนทรัพย์เจริญ แนบ หลักเกณฑ์ในการลงตีพิมพ์ต้นฉบับวารสารวิชาการฯ.pdf กับ ดาวน์โหลด
5 ต.ค. 2560 00:04 สุนิสา พูนทรัพย์เจริญ แนบ แบบขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์.pdf กับ ดาวน์โหลด
5 ต.ค. 2560 00:04 สุนิสา พูนทรัพย์เจริญ แนบ แบบขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์.doc กับ ดาวน์โหลด
5 ต.ค. 2560 00:04 สุนิสา พูนทรัพย์เจริญ แนบ ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์.doc (1).pdf กับ ดาวน์โหลด
5 ต.ค. 2560 00:03 สุนิสา พูนทรัพย์เจริญ แนบ tamplate เขียนบทความวิจัย.doc กับ ดาวน์โหลด
5 ต.ค. 2560 00:03 สุนิสา พูนทรัพย์เจริญ แนบ A การเขียนบทความวิจัย.docx กับ ดาวน์โหลด
4 ต.ค. 2560 22:10 อมรพรรณ บัญฑิตย์ แก้ไข งานห้องสมุดฯ
4 ต.ค. 2560 22:09 อมรพรรณ บัญฑิตย์ แก้ไข งานห้องสมุดฯ
4 ต.ค. 2560 22:01 อมรพรรณ บัญฑิตย์ แก้ไข การสืบค้นหนังสือ_LIFE
4 ต.ค. 2560 21:58 อมรพรรณ บัญฑิตย์ สร้าง การสืบค้นหนังสือ_LIFE

เก่ากว่า | ใหม่กว่า