ศูนย์เรียนรู้

ที่

จังหวัด

สถานที่รับสมัคร

ชื่อผู้ประสานงานรับสมัคร

โทร.

สถานที่เรียน

1

สมุทรสงคราม ราชบุรี กทม.และปริมณฑล  สมุทรสาคร เพชรบุรี กาญจนบุรี

1. สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน บางคนที สมุทรสงคราม

2. ศรป. และ ศปจ. ในจังหวัดต่อไปนี้

ราชบุรี

นครสวรรค์ ชัยนาท

เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง มหาสารคาม

สกลนคร บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สงขลา ตรัง และพัทลุง

 

ดร.อุษา เทียนทอง

 

 081-8068846

1. เรียนในที่ตั้ง ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ภาคเรียนละ 2 – 3 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน

2. เรียนด้วยตนเอง ผ่านโครงงานชีวิต โครงงานชุมชน และงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และ อาจารย์พี่เลี้ยงในชุมชน ในจังหวัดที่มี ศรป. ศปจ.

นางจีรภัทร ปั้นประสงค์

 081-5720072

นครสวรรค์ ชัยนาท

อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา

สุพรรณบุรี

ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล

 

 081-6801374

ดร.สุธน อินทรกำเนิด

 099-8819099

เชียงใหม่

น.ส.ศรีเพ็ญ  ชัยฉกรรจ์

 081-9601743

เชียงราย 

นางอัญชลิกา ภูมิรัชญากุล

 088-2676009

น่าน แพร่

นายเอกภพ  สุทธเขต

 089-6311539

แม่ฮ่องสอน

ร.ต.อ.เศวต  ปินตา

 084-8946392

ลำปาง ลำพูน

นายสุพรรณ  อินผูก

 081-7243895

มหาสารคาม

นายปิติพงศ์  ธงไชย

 082-3153500

สกลนคร

นายสุพัฒน์  ไพใหล

 098-6198262

บุรีรัมย์

นายภูมิใจ  ไร่ดี

 092-8956951

ร้อยเอ็ด

ร.ต.ท.ไพฑูรย์  ทะวะลัย

 089-8611331

สงขลา ตรัง

นายสมนึก  ยอดเอียด

 081-6789053

พัทลุง

นายสมนึก  ยอดเอียด

081-6789053

2

สุโขทัย

1. ศรป. สุโขทัย  

2. ศปจ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร

นายสมมาตร  คงเรือง

 081-9729414

1.เรียนที่ ศรป.สุโขทัย และ ศปจ.พิษณุโลก

2. เรียนด้วยตนเอง ผ่านโครงงานชีวิต โครงงานชุมชน และงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และ อาจารย์พี่เลี้ยงในชุมชน ในจังหวัดที่มี ศรป. ศปจ.

3 .เรียนที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนตามที่สถาบันกำหนด

อุตรดิตถ์

นายสรัณยพงศ์ รัตนเสถียร

 095-5535790

ตาก

นางนรมน พิชญเดชโภคิน

 096-6359492

พิษณุโลก

นายพิพัฒน์  พันมา

 086-3135910

กำแพงเพชร

นายศุภกฤต  อ่อนสิงห์

 093-2710999

3

ชัยภูมิ เพชรบูรณ์

1. ศรป. ชัยภูมิ  

2. ศปจ.นครราชสีมา ปากช่อง และสระบุรี 

น.ส.สมจิตต์  มุ่งอ้อมกลาง

 086-4629085

1.เรียนที่ ศรป.ชัยภูมิ ศปจ.ปากช่อง และ ศปจ.สระบุรี

2. เรียนด้วยตนเอง ผ่านโครงงานชีวิต โครงงานชุมชน และงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และ อาจารย์พี่เลี้ยงในชุมชน ในจังหวัดที่มี ศรป. ศปจ.

3. เรียนที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนตามที่สถาบันกำหนด

นครราชสีมา  

นายกฤษฎิ์   จุฑาจินดากุล

 084-4179499

ปากช่อง

น.ส.อรพิน  จุติรักษ์

 080-6277187

สระบุรี

นายสหัส อมรรัตนานนท์

 081-4344934

4

อุดรธานี

1. ศรป. อุดรธานี

2. ศปจ. เลย

นายสัญญา  สร้อยเสนา

 095-6648595

1. ศรป.อุดรธานี ศปจ.เลย

2. เรียนด้วยตนเอง ผ่านโครงงานชีวิต โครงงานชุมชน และงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาในจังหวัดที่มี ศรป. ศปจ. และ อาจารย์พี่เลี้ยงในชุมชน

3.เรียนที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนตามที่สถาบันกำหนด

หนองคาย

นายเชาว์  จันทร์ทุ่ง

 091-7728361

เลย

หนองบัวลำภู

ว่าที่ร.ต.หญิง ดร.พรนิภา รัตนคณาทรัพย์

 081-7256079

5

ศรีสะเกษ  

ยโสธร  

อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี

1. ศรป. ศรีสะเกษ

2. ศปจ.สุรินทร์ และอุบลราชธานี

นายมนูญ  จันทร์ซ้าย

 061-6690389

1. เรียนที่ ศปจ.สุรินทร์

2. เรียนด้วยตนเอง ผ่านโครงงานชีวิต โครงงานชุมชน และงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาในจังหวัดที่มี ศรป. ศปจ. และ อาจารย์พี่เลี้ยงในชุมชน

3.เรียนที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนตามที่สถาบันกำหนด

สุรินทร์

นายวิทยา  ลิ้มจิตรกร

 093-3564359

6

สุราษฏร์ธานี

1. ศรป.สุราษฏร์ธานี

2. ศปจ.ชุมพร นครศรีธรรมราช

นายอุปภัมถ์ ฤทธิ์เรือง

 081-7976672

1. ศรป.สุราษฏร์ธานี ศปจ.ชุมพร และศปจ.นครศรีธรรมราช

2. เรียนด้วยตนเอง ผ่านโครงงานชีวิต โครงงานชุมชน และงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาในจังหวัดที่มี ศรป. ศปจ. และ อาจารย์พี่เลี้ยงในชุมชน

3. เรียนที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนตามที่สถาบันกำหนด

กระบี่ ภูเก็ต

นายอุปภัมถ์ ฤทธิ์เรือง

 081-7976672

ชุมพร

นายไอศูรย์  ภาษยะวรรณ์

 089-7290463

นครศรีธรรมราช

นายอุปภัมถ์ ฤทธิ์เรือง

 081-7976672


 

 

Comments