ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ที่วันที่กิจกรรม
 1 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 62ลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน 
 2วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562ปฐมนิเทศนักศึกษาและเปิดการเรียนการสอนตลอดภาคเรียนที่ 2/2562
 3
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562
 4วันศุกร์ที่ 26 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562
 5วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2562
 6วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 2  มิถุนายน 2562สอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2562
 7วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562ลงทะเบียนขอสอบแก้สัญลักษณ์ I
 8วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562สอบแก้สัญลักษณ์ I ภาคเรียนที่    2/2562 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 9วันศุกร์ที่   28 มิถุนายน  2562ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 และสิ้นสุดภาคการศึกษา