ปฏิทินการศึกษา

ปริญญาตรี

ปฏิทินการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี

ที่ วันที่ กิจกรรม
 1 วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 - วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเล่าเรียน 
 2 วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561

 3วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561สอบแก้สัญลักษณ์ I ของภาคการศึกษาที่ 3/2560
4วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
5 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561สอบปลายภาคการศึกษา
6วันเสาร์ที่ 17 พศฤจิกายน 2561วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1/2561
7 วันจันทร์ที่ 19 พศฤจิกายน - วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ศรป. ส่งคะแนนสอบ และคะแนนระหว่างภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
 8 วันจันทร์ที่ 19 พศฤจิกายน - วันพุธที่ 19 ธันวาคม
2561
ศรป. ส่งบันทึกการสอน และรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) ภาคการศึกษาที่ 1/2561
 9 วันจันทร์ที่ 19 พศฤจิกายน - วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม
2561
ลงทะเบียนขอสอบแก้สัญลักษณ์ I
 10 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561เปิดภาคการศึกษาถัดไป
 11วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม - วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561สอบแก้สัญลักษณ์ I เทอมถัดไป
 12วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562สถาบันฯ อนุมัติและประกาศผลการเรียน

ดาวน์โหลด >> ประกาศปฏิทินประจำปีการศึกษา 1/2561 (ปริญญาตรี)

ปริญญาโท

ปฏิทินการศึกษา
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท

ที่ วันที่ กิจกรรม
 1  วันพุธที่ 8 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 61 ลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน 
 2 วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาและเปิดการเรียนการสอนตลอดภาคเรียนที่ 1/2561
 3
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 61
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561
 4 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561
 5 วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2561
 6 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม - วันอาทิตย์ที่ 16  ธันวาคม 2561 สอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2561
 7 วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม - วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ลงทะเบียนขอสอบแก้สัญลักษณ์ I
 8 วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม - วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 สอบแก้สัญลักษณ์ I ภาคเรียนที่    1/2561 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 9 วันจันทร์ที่   7 มกราคม  2562ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 และสิ้นสุดภาคการศึกษา


         


Ċ
ปิยนันท์ ทองอำไพ,
15 พ.ค. 2561 01:05
Comments