ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงยกเลิกประกาศสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี  ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ดังนี้

ที่

รายการ

ภาคเรียนที่ 1/2562

ภาคเรียนที่ 2/2562

ภาคเรียนที่ 3/2562

1

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเล่าเรียน

จันทร์ 3  มิถุนายน 2562 –
ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562

จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 –
ศุกร์ 10 มกราคม 2563

จันทร์ 13 เมษายน 2563  –
ศุกร์ 22 พฤษภาคม 2563

2

เปิดภาคการศึกษา

เสาร์ 17 สิงหาคม 2562

เสาร์ 28 ธันวาคม 2562

เสาร์ 9 พฤษภาคม 2563

3

สอบแก้สัญลักษณ์ I ของเทอมก่อนหน้า

พฤหัสบดี 29 สิงหาคม 2562 –
ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562

พฤหัสบดี 9 มกราคม 2563 –
ศุกร์ 10 มกราคม 2563

พฤหัสบดี 21 พฤษภาคม 2563 –
ศุกร์ 22 พฤษภาคม 2563

4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

จันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562

อังคาร 7 เมษายน 2563

จันทร์ 29 มิถุนายน 2563

5

สอบปลายภาคการศึกษา

เสาร์ 30 พฤศจิกายน 2562 –
อาทิตย์ 1 ธันวาคม 2562

เสาร์ 11 เมษายน  2563 –
อาทิตย์ 12 เมษายน  2563

เสาร์ 4 กรกฎาคม  2563 –
อาทิตย์ 5 กรกฎาคม 2563

6

วันสุดท้ายของภาคการศึกษา

อาทิตย์ 1 ธันวาคม  2562

อาทิตย์ 12 เมษายน 2563

อาทิตย์ 5 กรกฎาคม 2563

7

ศรป. ส่งคะแนนสอบ  และคะแนนระหว่างภาคเรียน

จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 –
ศุกร์ 20 ธันวาคม 2562

จันทร์ 13 เมษายน 2563 –
ศุกร์ 1 พฤษภาคม  2563

จันทร์ 6 กรกฎาคม 2563 –
ศุกร์ 24  กรกฎาคม 2563

8

ศรป. ส่งบันทึกการสอน  และรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)

จันทร์ 2  ธันวาคม  2562 –
พฤหัสบดี 2 มกราคม 2563

จันทร์ 13  เมษายน 2563
พฤหัสบดี 14 พฤษภาคม 2563

จันทร์ 6  กรกฎาคม  2563 –    พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563

9

ลงทะเบียนขอสอบแก้สัญลักษณ์ I

จันทร์ 2 ธันวาคม  2562 –
ศุกร์ 20 ธันวาคม 2562

จันทร์ 13  เมษายน 2563
ศุกร์ 1 พฤษภาคม  2563

จันทร์ 6  กรกฎาคม  2563 –
ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563

10

สถาบันฯ อนุมัติและประกาศผลการเรียน

ศุกร์ 24 มกราคม 2563

ศุกร์ 12 มิถุนายน 2563

ศุกร์ 4 กันยายน  2563