ปฏิทินการศึกษา

ปริญญาตรี

ปฏิทินการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี

ที่ วันที่ กิจกรรม
 1 วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 - วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเล่าเรียน 
 2 วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เปิดภาคการศึกษาที่ 3/2560

 3 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 4 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561  สอบแก้สัญลักษณ์ I ของภาคการศึกษาที่ 2/2560
 5 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
 6วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 3/2560
 7 วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม - วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ศรป. ส่งคะแนนสอบ และคะแนนระหว่างภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2560 
 8 วันจันทร์ที่ 9 เมษายน - วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2561ศรป. ส่งบันทึกการสอน และรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) ภาคการศึกษาที่ 3/2560
 9 วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561
 10 วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม -วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561  สอบแก้สัญลักษณ์ I ของภาคการศึกษาที่ 3/2560
 11 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป สถาบันฯ อนุมัติและประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2560ปริญญาโท

ปฏิทินการศึกษา
 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาโท

ที่ วันที่ กิจกรรม
 1  วันจันทร์ที่ 29 มกราคม - วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 61 ลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน 
 2 วัวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาและเปิดการเรียนการสอนตลอดภาคเรียนที่ 2/2560
 3
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 61
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560
 4 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560
 5 วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2560
 6 วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 3  มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2560
 7 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ลงทะเบียนขอสอบแก้สัญลักษณ์ I
 8 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 สอบแก้สัญลักษณ์ I ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 9 วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 และสิ่นสุดภาคการศึกษา


         


Ċ
ปิยนันท์ ทองอำไพ,
18 มิ.ย. 2561 23:31
Ċ
ปิยนันท์ ทองอำไพ,
15 พ.ค. 2561 01:05
Comments