ปฏิทินการศึกษา

ปริญญาตรี

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี

ที่ วันที่ กิจกรรม
 1 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 - วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561  ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเล่าเรียน 
 2 วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เปิดภาคการศึกษา
 3 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 4 วันเสาร์ที่ 7 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561  สอบปลายภาค
 5 วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561  วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 2/2560
 6 วันจันทร์ที่ 9 เมษายน - วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ศรป. ส่งคะแนนสอบ และคะแนนระหว่างภาคเรียน
 7 วันจันทร์ที่ 9 เมษายน - วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ศรป. ส่งบันทึกการสอน และรายงานผลการดำเนินงานรายวิชา
 8 วันจันทร์ที่ 9 เมษายน - วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนขอสอบแก้สัญลักษณ์ I
 9 วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เปิดภาคการศึกษาที่ 3/2560
 10 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม -วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561  สอบแก้สัญลักษณ์ I 
 11 วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป สถาบันฯ อนุมัติและประกาศผลการเรียน 

ปริญญาโท

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 
ระดับปริญญาโท

ที่ วันที่ กิจกรรม
 1 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน - วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 60  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร 
 2 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
 3 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 60 สอบคัดเลือกโดยสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 4 วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 
รุ่นที่6
 5 วันพุธที่ 16 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2560 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
 6 วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาและเปิดการเรียนการสอนตลอดภาคเรียนที่ 1/2560
 7 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน -วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 
 8 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 1/2560
 9 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน -วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 สอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 1/2560
10 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบประมวลความรู้
ภาคเรียนที่ 1/2560
11 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560  จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ครั้งที่ 2 
 12 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2560
 13
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม - วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
         


Comments