ปฏิทินการศึกษา

ปริญญาตรี

ปฏิทินการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี

ที่ วันที่ กิจกรรม
 1 วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 - วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเล่าเรียน 
 2 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561

 3วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม - วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561สอบแก้สัญลักษณ์ I ของเทอมก่อนหน้า
4วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
5 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม- วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562สอบปลายภาคการศึกษา
6วันเสาร์ที่ 17 พศฤจิกายน 2561วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1/2561
7 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน- วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน  2562 ศรป. ส่งคะแนนสอบ และคะแนนระหว่างภาคเรียน 
 8 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน - วันพุธที่ 1 พฤษภาคม
2562
ศรป. ส่งบันทึกการสอน และรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) 
 9 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน - วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 
2562
ลงทะเบียนขอสอบแก้สัญลักษณ์ I
 10 วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562เปิดภาคการศึกษาถัดไป
 11วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562สอบแก้สัญลักษณ์ I เทอมถัดไป
 12วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562สถาบันฯ อนุมัติและประกาศผลการเรียน

ปริญญาโท

ปฏิทินการศึกษา
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท

ที่ วันที่ กิจกรรม
 1  วันพุธที่ 8 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 61 ลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน 
 2 วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาและเปิดการเรียนการสอนตลอดภาคเรียนที่ 1/2561
 3
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 61
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561
 4 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561
 5 วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2561
 6 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม - วันอาทิตย์ที่ 16  ธันวาคม 2561 สอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2561
 7 วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม - วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ลงทะเบียนขอสอบแก้สัญลักษณ์ I
 8 วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม - วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 สอบแก้สัญลักษณ์ I ภาคเรียนที่    1/2561 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 9 วันจันทร์ที่   7 มกราคม  2562ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 และสิ้นสุดภาคการศึกษา


         


Ċ
ปิยนันท์ ทองอำไพ,
4 ก.พ. 2562 19:58
Comments