ปฏิทินการศึกษา

ปริญญาตรี

ปฏิทินการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี

ที่ วันที่ กิจกรรม
 1 วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 - วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเล่าเรียน 
 2 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561

 3วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม - วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561สอบแก้สัญลักษณ์ I ของเทอมก่อนหน้า
4วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
5 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม- วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562สอบปลายภาคการศึกษา
6วันเสาร์ที่ 17 พศฤจิกายน 2561วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1/2561
7 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน- วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน  2562 ศรป. ส่งคะแนนสอบ และคะแนนระหว่างภาคเรียน 
 8 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน - วันพุธที่ 1 พฤษภาคม
2562
ศรป. ส่งบันทึกการสอน และรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) 
 9 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน - วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 
2562
ลงทะเบียนขอสอบแก้สัญลักษณ์ I
 10 วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562เปิดภาคการศึกษาถัดไป
 11วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562สอบแก้สัญลักษณ์ I เทอมถัดไป
 12วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562สถาบันฯ อนุมัติและประกาศผลการเรียน

ปริญญาโท

ปฏิทินการศึกษา
 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท

ที่ วันที่ กิจกรรม
 1  วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 62 ลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน 
 2 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาและเปิดการเรียนการสอนตลอดภาคเรียนที่ 2/2562
 3
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562
 4 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562
 5 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2562
 6 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 2  มิถุนายน 2562 สอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2562
 7 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ลงทะเบียนขอสอบแก้สัญลักษณ์ I
 8 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 สอบแก้สัญลักษณ์ I ภาคเรียนที่    2/2562 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 9 วันศุกร์ที่   28 มิถุนายน  2562ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 และสิ้นสุดภาคการศึกษา

         


Ċ
ปิยนันท์ ทองอำไพ,
4 ก.พ. 2562 19:58
Comments