สื่อการเรียน ปริญญาตรี

โครงการทดสอบการจัดการเรียนทางไกล กลุ่มเรียนแม่ฮ่องสอน และพัทลุง


เอกสารประกอบการเรียน
E-Learning
ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ภาคเรียนที่ 2/2560

  • โครงงานพัฒนาชีวิต 5
  • โครงงานพัฒนาชุมชน 2
  • การจัดการทุน สวัสดิการ และวิสาหกิจชุมชน
  • การพัฒนาชีวิต 2
  • การรู้จักตนเองและการเปลี่ยนแปลงตน
  • กฎหมายในชีวิตประจำวัน
  • คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงานในชีวิตประจำวัน
  • สุนทรียภาพทางศิลปะและดนตรี