คณะศิลปศาสตร์ •                                       
 •                                    
  ข่าวการศึกษา   ............................................................


  ข่าวกิจกรรม  ดูทั้งหมด

  ..............................................                                      สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  13/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

  โทรศัพท์ 034 757 452 - 9 โทรสาร 034 757 460

  www.life.ac.th

    

  ระเบียบสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับปริญญาตรี

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ

             

              เพื่อให้การรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อบังคับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และอาศัยอำนาจตามมาตราที่ ๔๓ แห่ง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สถาบันจึงกำหนดระเบียนการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้

  ๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

            หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลักสูตรการศึกษา ๔ ปี ใช้เวลาเรียน ๓ ปี มีภาคฤดูร้อน

            จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๑๒๐ หน่วยกิต

                     ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต

                     ข. หมวดวิชาเฉพาะ ๘๔ หน่วยกิต

                     ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต


           ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

  ๒.๑.   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า

  ๒.๒.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

  ๒.๓.   ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ ถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน เนื่องจากลงโทษทางวินัยร้ายแรง

  ๒.๔.   เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติเหมาะสมกับสภาพความเป็นนักศึกษา และสามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของสถาบันและสังคม

  ๒.๕.   ต้องสมัครและผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด


              ๓. การสมัครเข้าศึกษา

  ๓.๑.ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมแสดงหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  ๓.๒.   ใบสมัครตามแบบพิมพ์ของสถาบัน ๑ ฉบับ

  ๓.๓.   หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา

  ๓.๔.  สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ

  ๓.๕. รูปถ่ายของผู้สมัครหน้าตรงปัจจุบัน ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

  ๓.๖.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ

  ๓.๗.  ใบรับรองแพทย์ (รับรองระยะเวลา ๑ เดือนจนถึงวันสมัคร)


              ๔.  อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ


  ๔.๑. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๘๑,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๙ ภาคการศึกษาเฉลี่ยเหมาจ่าย

           ภาคการศึกษาละ ๙,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

  (๑.)      ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ                                                  ๖,๖๐๐ บาท

  (๒.)     ค่าหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการเรียน และสื่อ

         เหมาจ่าย เฉลี่ย                                                                         ๔๐๐ บาท

  (๓.)      ค่าบำรุงปกติ ได้แก่ ค่าบำรุงสถาบัน ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 

         ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าบำรุงห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์

         ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

         การสื่อสาร ค่าบำรุงกีฬา รวมเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ                ๒,๐๐๐ บาท

                                                  รวม เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ          ๙,๐๐๐ บาท

   

  ๔.๒.       ค่าธรรมเนียมพิเศษ เรียกเก็บเป็นรายครั้ง (ไม่นับรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร) ประกอบด้วย

                     (๑) ค่าใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร                                        ๒๐๐ บาท

                     (๒) ค่าสมัครและคู่มือนักศึกษา                                                   ๕๐๐ บาท

                     (๓) ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา                                                ๑๕๐ บาท

                     (๔) ค่าประกันของเสียหาย (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)                        ๓๐๐ บาท

                     (๕) ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า กำหนดวันละ ๒๐ บาท แต่ไม่เกิน           ๕๐๐ บาท

                     (๖) ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา(กรณีลาพักการศึกษา) ภาคละ         ๓๐๐ บาท

                     (๗) ค่าธรรมเนียมย้ายสาขาวิชา                                                  ๓๐๐ บาท

                     (๘) ค่าใบรับรองผลการศึกษา ฉบับละ                                           ๑๐๐ บาท

                     (๙) ค่าออกเอกสารหรือรับรองเอกสารอื่นๆ ฉบับละ                          ๑๐๐ บาท

                     (๑๐) ค่าแบบคำร้องต่างๆ ฉบับละ                                                    ๑๐ บาท

                     (๑๑) ค่าแก้ไขเอกสาร ฉบับละ                                                     ๑๐๐ บาท

                     (๑๒) ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามประกาศสถาบันฯ

                             ในแต่ละปีการศึกษา แต่ไม่เกิน                                           ๓,๐๐๐ บาท

                     (๑๓) ค่าเทียบโอนหน่วยกิต ไม่เกิน                                             ๒,๐๐๐ บาท

                     (๑๔) ค่าลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Re-grade) รายวิชา หน่วยกิตละ             ๖๗๕ บาท

                     (๑๕) ค่าสอบซ่อม กรณีขาดสอบ วิชาละ                                       ๕๐๐ บาท

   

       ๕. การชำระค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ

  ๕.๑.   ชำระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร ๘๑,๐๐๐ บาท โดยชำระภายในภาคการศึกษาที่หนึ่งของปีการศึกษาที่หนึ่ง หรือ

  ๕.๒.  ชำระรายภาคการศึกษา ๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท โดยชำระภายในภาคการศึกษาตามประกาศ  ของสถาบัน หรือ

  ๕.๓.  ชำระตามคำร้องขอผ่อนผันของนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เป็นรายกรณี

  ๕.๔.  วิธีการชำระเงิน นักศึกษานำใบแจ้งชำระเงินที่สถาบันออกให้ ไปชำระเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนที่เปิดไว้กับ ธ.ก.ส. ซึ่ง ธ.ก.ส. จะคิดค่าบริการการโอนเงินตามอัตราที่ ธ.ก.ส.กำหนด และจะออกหลักฐานการโอนเงินให้แก่นักศึกษาแต่ละคน มีลายเซนผู้รับเงินและตราประทับของ ธ.ก.ส. หลักฐานนี้ถือเป็นใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องของสถาบัน

   

       ๖. เงื่อนไขสำคัญ

            ๖.๑. ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียดตามประกาศรับสมัครนี้ ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติให้ตรงตามที่กำหนดไว้ ก่อนทำการสมัคร หากสถาบันพบภายหลังว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเอง จะเรียนร้องเงินคืน หรือเรียกร้องให้สถาบันชดใช้ใดๆไม่ได้  

            ๖.๒. การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชำระเงินตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ 

            ๖.๓.ค่าธรรมเนียมปรับลงทะเบียนล่าช้า กำหนดวันละ ๒๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท

        ๖.๔. เมื่อเข้าเรียนแล้วสามารถยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าใช้จ่ายในการเรียน ตามแบบคำร้องที่สถาบันกำหนดต่อผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อขออนุมัติจากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนได้ หากมีเหตุผลสมควร เป็นเฉพาะกรณีเท่านั้น

   

  คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
  โทร. 034 757 452 - 9
  nattidat@life.ac.th