หลักสูตรปริญญาตรี



ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)

1. ชื่อหลักสูตร
            หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ
             Bachelor of Arts Program in Integrated Life and Community Development

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    
            ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ)
            ศศ.บ. (การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
            กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
            กลุ่มวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
            กลุ่มวิชาการจัดการเกษตรยั่งยืน
            กลุ่มวิชายุติธรรมชุมชน
            กลุ่มวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
            120 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
            - รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
            - ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย
            - การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างดี
            - ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
            - การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตราฐาน
            ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2558



SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1122 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 29 มี.ค. 2561 22:07 admin lifeacth