หลักสูตรปริญญาตรี

    สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
        Learning Institute For Everyone : :LIFE คุณวุฒิปริญญา
ศศ.บ. (การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ)
B.A.(Integrated Life and Community Development)

ปรัชญาของหลักสูตร
เรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง มีศักดิ์ศรี มีความสุขในชีวิต เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นตน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

* สถาบันอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน ที่เป็น "วิสาหกิจสังคม" (Social enterprise) ขยายงานชุมชน เข้าสู่กระบวนการเรียนระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างผู้นำทางปัญญาที่เกิดจากท้องถิ่น โดยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการสร้าง ทางเลือก/ทางรอด ให้ปวงชนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบประชาพิจัยและพัฒนา (People Research and Development -PR&D) เพื่อพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ สร้างพลังปัญญาให้ชุมชนท้องถิ่น ขับเคลื่อนขบวนการประชาชนไปสู่สังคมที่ผู้คนพึ่งตนเองได้และมีความสุข

* สถาบันอุดมศึกษาผู้ใหญ่  ที่จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงปริวรรต (Transformative Learining) "เรียนมาก สอนน้อย" "ลงมือทำเพื่อเรียนรู้" "เรียนผ่านการปฏิบัติในชีวิตจจริงและชุมชนจริง" "เรียนในชุมชน โดยชุมชนร่วมเรียนรู้ และใช้ปัญหาของชุมชนเป็นเนื้อหาสาระของการเรียน" "เรียนเพื่อสร้างความรู้ใหม่" ทำให้ผู้เรียน "ชีวิตดีขึ้นตั้งแต่ขณะเรียน" มีสมรรถนะในการจัดการชีวิตและจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรียนแล้วสามารถอยู่อย่างมีศักดื์ศรีและมีกินในท้องถิ่นของตน

ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
1. ชื่อหลักสูตร
            หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ
             Bachelor of Arts Program in Integrated Life and Community Development
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    
            ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ)
            ศศ.บ. (การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
            กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
            กลุ่มวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
            กลุ่มวิชาการจัดการเกษตรยั่งยืน
            กลุ่มวิชายุติธรรมชุมชน
            กลุ่มวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
            120 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
            - รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
            - ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย
            - การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างดี
            - ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
            - การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตราฐาน
            ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2558

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
    อาจเรึยนจบได้ใน 3 ปี (มีภาคฤดูร้อน)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1122 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 29 มี.ค. 2561 22:07 admin lifeacth