สำนักบัณฑิตศึกษา


ข่าวบัณฑิตศึกษา

  • สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์     สำนักบัณฑิตศึกษาได้กำหนดวันสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ธกส.นางเลิ้ง ชั้น 5 ห้อง 501 กรุงเทพฯ 
  • กำหนดสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560      สำนักบัณฑิตศึกษาได้ กำหนดเปิดสอบประมวลความรู้ภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 14-ศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะสอบขอให้แจ้งความจำนงค์ต่ออาจารย์ประจำและนำส่งใบคำร้องขอสอบประมวลพร้อมชำระเงิน ผู้มีสิทธิ์สอบให้อ่านคุณสมบัติการขอสอบตามปรกาศ