ปฏิทินการศึกษา ป.โทปริญญาโท
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2560 
ระดับปริญญาโท


ที่วันที่กิจกรรม
 1วันจันทร์ที่ 29 มกราคม - วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 61 ลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน
 2วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561ปฐมนิเทศนักศึกษาและเปิดการเรียนการสอนตลอดภาคเรียนที่ 2/2560
 3วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตยที่ 11 กุมภาพันธ์ 61จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560
 4วันศุกร์ที่ 27 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560
 5วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2560
 6วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 3  มิถุนายน 2561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2560
 7วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561ลงทะเบียนขอสอบแก้สัญลักษณ์ I 
 8วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561สอบแก้สัญลักษณ์ I ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 9วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 และสิ่นสุดภาคการศึกษา


         

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 
ระดับปริญญาโท


ที่วันที่กิจกรรม
 1วันเสาร์ที่ 1 เมษายน - วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 60 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร 
 2วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
 3วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 60สอบคัดเลือกโดยสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 4วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 
รุ่นที่6
 5วันพุธที่ 16 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2560ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
 6วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560ปฐมนิเทศนักศึกษาและเปิดการเรียนการสอนตลอดภาคเรียนที่ 1/2560
 7วันศุกร์ที่ 8 กันยายน -วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 
 8วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 1/2560
 9วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน -วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560สอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 1/2560
10วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560ประกาศผลสอบประมวลความรู้ 
ภาคเรียนที่ 1/2560
11วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ครั้งที่ 2 
 12วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2560
 13
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม - วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560