การรับสมัครประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2/2562 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

         

วิดีโอ YouTube


              สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนได้เปิดหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ  ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตร และระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อการศึกษาที่ดีที่สุด โดยในหลักสูตรปริญญาโทของประกอบไปด้วยบุคลากรและคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน อีกทั้งนักศึกษามีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมได้


เงื่อนไขการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

 • ผ่านกระบวนการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตามประกาศการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน
 • มีโครงการพร้อมที่จะปฏิบัติการ มีกรอบแนวคิดที่จะจัดทำโครงร่างสู่การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตตนและชุมชนท้องถิ่น
 • มีความยินดีที่จะเดินทางมาเรียนที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ประมาณ 2 ครั้งต่อภาคเรียน  (บังคับ)
 • มีความพร้อมที่จะชำระเงินค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆและค่าลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนครบถ้วนตามประกาศของสถาบัน ซึ่งจะประกาศรายชื่อและขั้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน
 • ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ แนบมาด้วย คือ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สำเนาปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตร 2 ฉบับ สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 2 ฉบับ  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป ใบเปลี่ยนชื่อหรือหลักฐานอื่น (ถ้ามี)


ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 หรือไม่ ต่ำกว่าระดับดี (Good) ขึ้นไป
 • เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาขั้นปริญญาตรี  จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  โดยมีคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 หรือไม่ต่ำกว่าระดับดี (Good) ขึ้นไป
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะต้องมีประสบการณ์ด้านวิชาการโดยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษ
 • มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ที่มีความเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • เป็นบุคคลในท้องถิ่นที่ต้องการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตและท้องถิ่นของตน และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาเพื่อไปเป็นอาจารย์ วิทยากรกระบวนการ หรือนักวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษ

 • ประกาศรับสมัคร
 • ยื่นใบสมัครพร้อมกับเสนอเอกสารกรอบความคิด หรือโครงร่างการวิจัยโดยย่อ หัวข้องานวิจัยนี้ต้องเกี่ยวข้องกับงานของตน และหรืองานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน พร้อมทั้งมีหน่วยงาน หรือองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องรับรู้ และหรือให้การสนับสนุนการเรียน
 • กรรมการที่สถาบันฯ แต่งตั้งพิจารณาเอกสารตามข้อ 2
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
 •  กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาตัดสินผลการสอบ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา                            

        ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

     ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการและสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน สาขาละ 120,000 บาท โดยนักศึกษาแบ่งชำระ ในอัตราภาคการศึกษาละ 30,000 บาท ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 4  ภาคการศึกษา


ค่าธรรมเนียมพิเศษ

    สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ ซึ่งเรียกเก็บจากนักศึกษาเป็นรายครั้งโดยไม่นับรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี้

          ค่าใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร                                     400  บาท

          ค่าสมัครและคู่มือนักศึกษา                                               700  บาท

          ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา                                             150  บาท

          ค่าใบรับรองผลการศึกษาฉบับละ                                        100  บาท

          ค่าประกันของเสียหาย (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)                      300  บาท

          ค่าธรรมเนียมย้ายสาขาวิชา                                              300  บาท

          ค่าแบบคำร้องต่าง ๆ ฉบับละ                                              20  บาท

          ค่าแก้ไขเอกสารฉบับละ                                                 100   บาท

          ค่าออกเอกสารหรือรับรองเอกสารอื่น ๆ ฉบับละ                       100   บาท

          ค่าสอบซ้อม กรณีขาดสอบ วิชาละ                                     500   บาท

          ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา (กรณีลาพักการศึกษา) ภาคละ        500   บาท

          ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนดวันละ                                20  บาท (แต่ไม่เกิ 500 บาท)

          ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต                                                 2,000  บาท


วิธีการชำระเงินของผู้สมัครและนักศึกษาในระบบงานทะเบียนและประเมินผล 

การชำระเงินค่าใบสมัครและค่าสมัคร

การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ค่าประกันความเสียหาย และค่าทำบัตร นศ.

หมายเหตุ

1. วิธีการชำระเงิน  นักศึกษาที่มีชื่อในระบบงานทะเบียนฯ ต้องชำระเงินค่าใบสมัครและค่าสมัคร โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.ของสถาบัน ผ่านระบบงานทะเบียนฯ ดังนี้

     สำหรับผู้สมัคร ป.โท

        โอนเงินค่าใบสมัครและค่าสมัครรวม 1,100บาท โดยใช้ใบแจ้งชำระเงิน LU 02

1. วิธีการชำระเงิน  โอนเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เช่นเดียวกับการชำระค่าใบสมัครและค่าสมัคร

        สำหรับ นศ.ป.โท

        ค่าลงทะเบียน ค่าประกันความเสียหาย ค่าทำบัตร นศ. ใช้ใบแจ้งชำระเงิน LU 04

1.1 ชำระ ณ  ธ.ก.ส.สาขาในท้องที่

1.2 โอนชำระเป็นรายบุคคล แต่ละคนเสียค่าโอนแต่ละครั้ง

ครั้งละ 5 บาท

 

2. การดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการโอนเงิน

เมื่อโอนชำระเงินแล้ว นศ.ต้องรับ slip โอนเงิน พร้อมส่วนของใบแจ้งชำระเงิน ซึ่ง จนท. ธ.ก.ส.

ลงชื่อรับเงินแล้ว สำเนาส่ง ศรช. หรือ ศรป. โดยให้ นศ. เก็บรักษาไว้ 

2. การดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการโอนเงิน

เมื่อโอนชำระเงินแล้ว นศ.ต้องรับ slip โอนเงิน พร้อมส่วนของใบแจ้งชำระเงิน ซึ่ง จนท.ธ.ก.ส.ลงชื่อรับเงินแล้ว สำเนาส่ง ศรช. หรือ ศรป. โดยให้ นศ. เก็บรักษาต้นฉบับไว้ 

 

ใบแจ้งชำระเงินที่ได้ชำระเงินแล้ว ถือเป็นใบเสร็จรับเงิน    

3. การดำเนินการของ ศรป. และ ศรช.

3.1 ประสาน ธ.ก.ส.ในท้องที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงิน

3. การดำเนินการของ ศรป. และ ศรช.

3.1 ดำเนินการเช่นเดียวกับการรับสมัคร

 

3.2 ติดตาม ดูแล และช่วยเหลือ ให้การรับสมัครและการชำระเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3.2 ดำเนินการเช่นเดียวกับการรับสมัคร

 

3.3 ให้ ศรป. (กรณี ป.โท) รวบรวมหลักฐานการชำระเงินของ นศ. ไว้เพื่อการตรวจสอบ

3.3 ดำเนินการเช่นเดียวกับการรับสมัคร

 

หมายเหตุ  :  (1) เอกสารชุดใบสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัคร ประกาศรับสมัคร หนังสือสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (เล่มเล็ก) 

                                    (2) เอกสารชุดการสมัคร ประกอบด้วย คู่มือหลักสูตรป.โท