หลักสูตรปริญญาโท


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ  (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2555)    Download..                     


ใบรับรองวิทยะฐานะ   Download..


1.  ชื่อหลักสูตร

                ชื่อภาษาไทย          : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

          ชื่อภาษาอังกฤษ      :  Master of Arts Program  in Integrated  Local Development

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

      ชื่อภาษาไทย            ชื่อเต็ม     :    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ)

                                      ชื่อย่อ      :    ศศ.ม. (การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ)ชื่อภาษาอังกฤษ      

                                      ชื่อเต็ม     :    Master of Arts (Integrated Local Development)

                                       ชื่อย่อ      :    M.A. (Integrated Local Development)


     3.   วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

 หลักสูตรนี้มุ่งสร้างนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์และทักษะในการสร้างและใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชนและสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน โดยผู้ศึกษาในหลักสูตรนี้มีลักษณะเฉพาะ ดังนี้

3.1 มีกระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สามารถผสมผสานความรู้สาขาต่างๆ ทั้งด้านทฤษฎีและการปฎิบัติด้วยกระบวนการวิจัย โดยเข้าใจความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเข้าใจปัญหาชุมชนเมืองและชนบทอย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ดีประกอบด้วย “รูปแบบ-เนื้อหา-กระบวนการ” ซึ่งต้องบูรณาการกันออกมาเป็นเนื้อ

เดียวกัน เช่นยุทธศาสตร์การเกษตรอย่างยั่งยืน มีความแตกต่างจากยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นมีความแตกต่างจากยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพราะมี “ เนื้อหาและกระบวนการ” ที่แตกต่างกัน แต่ก็เสริมกันด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการในกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์

3.2 สามารถเป็นผู้นำการศึกษาค้นคว้ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในภาพกว้างและยุทธศาสตร์เฉพาะทางได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการสัมมนาทุนและวิสาหกิจชุมชน  นโยบายและยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการเกษตรยั่งยืน และสัมมนาการสร้างเครือข่ายชุมชน

3.3 สามารถเป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชน

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

      5. รูปแบบของหลักสูตร

  5.1   รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

  5.2   ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย

  5.3   การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาที่ใช้ภาษาไทย

  5.4   ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

  5.5   การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

     6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรใหม่ พ.. 2555  เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่  8 พฤศจิกายน 2555

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 18 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สภาสถาบัน ได้พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม .. 2553 การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 การประชุมสภาสถาบัน  ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม

พ.ศ. 2555  การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่  15  สิงหาคม พ.ศ. 2555 และการประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556


     7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ปีการศึกษา 2555

 

     8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

            8.1    อาจารย์และวิทยากร

            8.2    เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน 

            8.3    พัฒนากร

            8.4    นักบริหารงาน อบต. เทศบาล อบจ.

            8.5    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

            8.6    เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

            8.7    นักการเมืองท้องถิ่น  เช่น นายก อบต. อบจ. สจ. และอื่นๆ

            8.8    อาชีพอิสระ 


     9. อาจารย์ผูรับผิดชอบหลักสูตร

            9.1    ดร.ทวิช บุญธิรัศมี

            9.2    ดร.ทรงจิต  พูลลาภ

            9.3    ดร.ชำนาญ  วัฒนศิริ


     10. สถานที่จัดการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้

 10.1 บ้านและที่ทำงานของผู้เรียน

 10.2 ชุมชนท้องถิ่นของผู้เรียน

 10.3 แหล่งเรียนรู้ดูงานที่ไม่ใช่ชุมชน/ท้องถิ่นของผู้เรียน และปราชญ์ท้องถิ่น (เมธาจารย์)

 10.4 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน