4. วัตถุประสงค์

โพสต์28 ส.ค. 2560 00:07โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2562 06:07 ]

วัตถุประสงค์หลัก

  1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ ให้เรียนรู้ต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก และการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาตนเอง โดยอาศัยประสบการณ์ชีวิตและการทำงาน

  2. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง ให้ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการจัดการความรู้จากประสบการณ์ และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปฏิบัติ

  3. เพื่อสร้างผู้นำการพัฒนาท้องถิ่นจากบุคคลในชุมชนเอง ให้เรียนรู้จากการปฏิบัติและการดำเนินงานระหว่างที่เรียน เพื่อให้ท้องถิ่นมีแนวทางการพัฒนาตนเองที่นำไปสู่การแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการ และรอบด้านได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์เฉพาะ
  1. เพื่อดำเนินภารกิจหลักทั้งสี่ด้านของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นปัญญาชนท้องถิ่นที่ใช้ปัญญาที่มาจากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

  3. เพื่อผลิตบัณฑิตสู่สังคมเรียนรู้และผนึกพลังประสานเครือข่ายให้ชุมชนในท้องถิ่นพัฒนาแบบบูรณาการได้รอบด้าน