3. ประวัติความเป็นมา

โพสต์28 ส.ค. 2560 00:06โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2562 06:06 ]

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)

Learning Institute For Everyone: LIFE

          ๐ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชนที่เป็น วิสาหกิจสังคม” (social enterprise) ขยายงานชุมชนเข้าสู่กระบวนการเรียนระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างผู้นำทางปัญญาที่เกิดจากท้องถิ่น โดยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สร้างทางเลือก/ทางรอดให้กับปวงชนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบประชาพิจัยและพัฒนา(People Research and Development - PR&D) เพื่อพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ สร้างพลังปัญญาให้กับชุมชนท้องถิ่นขับเคลื่อนขบวนการประชาชนไปสู่สังคมที่ผู้คนพึ่งพาตนเองได้และมีความสุข

          ๐ สถาบันอุดมศึกษาผู้ใหญ่ ที่จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงปริวรรต (Transformative Learning) เรียนมาก สอนน้อยลงมือทำเพื่อเรียนรู้เรียนผ่านการปฏิบัติในชีวิตจริงและชุมชนจริง” “เรียนรู้พัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการเรียนในชุมชน โดยชุมชนร่วมเรียนรู้ และใช้ปัญหาของชุมชนเป็นเนื้อหาสาระของการเรียนเรียนเพื่อสร้างความรู้ใหม่ทำให้ผู้เรียน ชีวิตดีขึ้นตั้งแต่ขณะเรียนมีสมรรถนะในการจัดการชีวิต
และจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรียนแล้วสามารถอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีกินในท้องถิ่นของตน

ความเป็นมา

          สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เพื่อจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกระดับเป็นการศึกษาทางเลือกเพื่อชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องออกไปหางานที่อื่น ก็สามารถอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างพอเพียง

          สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน วิวัฒนาการมาจากประสบการณ์การทำงานกับชุมชน การจัดการเรียนรู้เพื่อชุมชน โดยสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและองค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน มาจากการสังเคราะห์องค์ความรู้จากชุมชน ที่สามารถแก้ไขปัญหาของตนเอง พัฒนาจนพึ่งพาตนเองได้ในขั้นดี จัดทำหลักสูตร สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” นำไปร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยร่วมกันจัดการเปิดหลักสูตรดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ใหญ่ในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศได้เรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยเรียกโครงการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ว่า โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

          เนื่องจากความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มีข้อจำกัดในการดำเนินงานตามปรัชญาของโครงการคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จึงได้ตัดสินใจให้มีการก่อตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เพื่อดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามปรัชญาของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ทั้งโดยการจัดการหลักสูตรในระดับปริญญาและหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นต่างๆ

          มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นเจ้าของอย่างเป็นทางการของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน โดยมูลนิธินี้เกิดจากความริเริ่มของผู้บริหารมูลนิธิหมู่บ้าน โดยการสนับสนุนของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วะสี และผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม ที่ร่วมกันไปเชิญชวนอีก ๓ องค์กรมาร่วมงาน คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทั้ง ๔ องค์กรจับมือกันก่อตั้งสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี ๒๕๔๕ และจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อปี ๒๕๔๙ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน มีที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน อีกจำนวนหนึ่งตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งประสานงานกับศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆ ในลักษณะเครือข่ายการจัดการเรียนรู้อีกจำนวนหนึ่งเพื่อร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบัน และตอบสนองปัญหาและความต้องการของแต่ละท้องถิ่น