5. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จัดระบบการศึกษาแบบทางเลือกในระดับอุดมศึกษาแนวใหม่ ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์ที่ดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ปณิธาน
มุ่งมั่นสร้างสังคมเรียนรู้โดยปัญญาชนท้องถิ่นตามหลักการความพอเพียง มุ่งสู่การสร้างชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางเลือกเพื่อชุมชน ที่จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง และให้ผู้เรียนสามารถอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีกินในท้องถิ่นของตนเองได้

พันธกิจ
พัฒนาสถาบันเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ที่สร้างพลังทางปัญญาในการขับเคลื่อนขบวนการประชาชนไปสู่สังคม ที่ผู้คนพึ่งพาตนเองได้และมีความสุข