6. ความเชื่อและคุณค่าหลัก

ความเชื่อ

. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลัก

. ปัญญา ความกล้าหาญ - ความเพียรทน คือ พลัง

. การเรียนรู้ คือ หัวใจ เป้าหมาย คือ การพึ่งตนเอง


คุณค่าหลัก (Core Values)

. เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นจิตสำนึกสำคัญที่เป็นรากฐานของการใฝ่เรียนใฝ่รู้ โดยเชื่อว่าสังคมวันนี้เป็นสังคมความรู้ จำเป็นต้องมีความรู้และใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิต อาชีพการงานทุกประเภท จำเป็นต้องมีความรู้ในการสร้างฐานเศรษฐกิจ สังคม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

. การสร้างสรรค์ (Creativeness)

การเรียนรู้ไม่ใช่การบริโภคความรู้หรือท่องจำความรู้ (มือสอง) แต่เป็นการสร้างความรู้ (มือหนึ่ง) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เป็นนวัตกรรมที่ต้องพัฒนารูปแบบ เนื้อหา และกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ ด้วยยุทธศาสตร์ที่มีพลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาจารย์และนักศึกษาก็เรียนรู้แบบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ความรู้ใหม่ ด้วยการวิจัยและพัฒนา ก่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อชีวิตของตนเอง ชุมชนและสังคม

. อัตลักษณ์และเอกภาพ (Identity and Unity)

อัตลักษณ์ในความแตกต่าง (Identity in Difference) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เป็นสถาบันที่มี
อัตลักษณ์ของตนเอง
เช่นเดียวกับนักศึกษาที่ค้นหาและพัฒนาอัตลักษณ์ของตน เป็นคนมีรากเหง้าทางสังคมวัฒนธรรม มีความเป็นตัวของตัวเองในการดำเนินชีวิต ไม่ไหลไปตามกระแส คิดได้ ตัดสินใจได้ เลือกได้
ในเวลาเดียวกันก็เคารพคนอื่นที่แตกต่างว่า ทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นเอกภาพในความหลากหลาย (Unity in Multiplicity)

. จิตสาธารณะและความร่วมมือ (Public Mind and Cooperation)

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เป็นสถาบันที่เกิดขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน วงศาคณาญาติและพวกพ้อง มีความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ส่งเสริมความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน การแบ่งปันและบริการมากกว่าการสั่งสมและรอรับ มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาท้องถิ่น

. บูรณาการและผนึกพลัง (Integration and Synergy)

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จัดการศึกษาที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้งเอาชุมชนเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาที่ไม่แยกจากกัน ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาแบบรอบด้าน ที่ผสานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ผนึกพลังทุนท้องถิ่น ทุนทรัพยากร ทุนทางสังคม ทุนทางปัญญากับทุนสากล ผนึกพลังผู้คนในสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อเรียนรู้และจัดการชีวิต จัดการทรัพยากร จัดการชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้และมีความสุข

. ปัญญาและการปฏิบัติ (Wisdom and Practice)

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จัดการเรียนรู้ที่ทำให้รู้จักเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นความรู้ นำความรู้ไป

สู่การปฏิบัติจนเกิดปัญญา อันเป็นหลักการที่มีคุณธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

ไม่อิงแอบอยู่แต่กับอำนาจและเงิน เพราะเชื่อว่า ชุมชนจนปัญญามากกว่าจนเงินหรือทรัพยากร การเรียนรู้

ให้เกิดปัญญา จึงจะเปลี่ยนกระบวนทัศน์พัฒนาใหม่ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

. เครือข่ายและความร่วมมือ (Networking and Partnership)

การสร้างเครือข่ายเป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ที่เน้นความสัมพันธ์บรรยากาศที่ดีในการทำงานและ
แรงบันดาลใจ
มากกว่าการใช้อำนาจ การบังคับด้วยกฎระเบียบ เป็นความสัมพันธ์แนวราบมากกว่าแนวดิ่ง เช่นเดียวกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่น องค์กร สถาบันอื่น ในลักษณะของการเป็นภาคีความร่วมมือ เป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และศักยภาพ
ของคนอื่น
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการผนึกพลัง

. ความไว้วางใจและธรรมาภิบาล (Trustworthiness and Good Governance)

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เป็นสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อถือ เพราะความมีคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเรียบง่าย พอดี พอประมาณ สร้างมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบ (benchmark) มีธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ในเวลาเดียวกันส่งเสริมคุณธรรม ความเป็นมืออาชีพ ธรรมาภิบาลให้นักศึกษาและชุมชน

. ความสัตย์ซื่อและความสมดุล (Integrity and Sense of Proportion)

มีความสัตย์ซื่อต่อตนเองและต่อผู้อื่น เป็นแบบอย่างของความเสมอต้นเสมอปลาย ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ทำในสิ่งที่พูดไว้เขียนไว้ มีความพอดีในวิธีคิดวิธีปฏิบัติ ไม่สุดขั้วจนรุนแรง ส่งเสริมให้มีความเที่ยงธรรม (fairness) คิดดี ทำดี มีสุขภาวะที่ดี มีความสมดุลในการทำหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม

๑๐. พึ่งตนเองและมีความสุข (Self - Sufficient and Happiness)

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เป็นแบบอย่างของสถาบันที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน

เพื่อการพัฒนาระบบและการดำเนินงาน มีกรอบเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทำให้สถาบัน นักศึกษา ชุมชน พึ่งพาตนเองได้และมีความสุข