2. คณะกรรมการสภาสถาบัน


                          รายนามคณะกรรมการสภาสถาบัน

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จรัญ จันทลักขณา       นายกสภาสถาบัน
2. ดร. จำเนียร  วรรัตน์ชัยพันธ์                                        อุปนายกสภาสถาบัน
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ดร.จิตร  สิทธีอมร       กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์ ดร. วัชระ  งามจิตรเจริญ                         กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์สมภพ  ฐิตะวสันต์                               กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร. ส่งเกียรติ  ทานสัมฤทธิ์                                      กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ดร.เดชรัต    สุขกำเนิด                                          กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายแพทย์โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์                             กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  
9. นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ                                             กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
10.นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล                                       กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นางสุนี  ไชยรส                                                   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ                                    กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
13.  ดร. ทวิช  บุญธิรัศมี                                               กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี  พงศ์พิศ                             กรรมการ (อธิการบดี)


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser