2. คณะกรรมการสภาสถาบัน

 รายนามคณะกรรมการสภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จรัญ จันทลักขณา
2. ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ดร.จิตร สิทธีอมร
4. ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
5. รองศาสตราจารย์สมภพ ฐิตะวสันต์
6. ดร.เดชรัต สุขกำเนิด
7. ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์
8. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
9. นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
10. นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
11. นางสุนี ไชยรส
12. ดร.ทวิช บุญธิรัศมี
นายกสภาสถาบัน
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ