1. คณะกรรมการ สสวช.

โพสต์28 ส.ค. 2560 00:05โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2562 01:40 โดย ธัญชนก พูลสวัสดิ์ ]
มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ให้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553

 รายนามคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.)
 ณ วันที่ 18 มกราคม 2562

  1. นายส่งเกียรติ  ทานสัมฤทธิ์
  2. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์
 ที่ปรึกษามูลนิธิ
 ประธานกรรมการ
  3. นายศักรินทร์  ภูมิรัตน  รองประธานกรรมการ
  4. นายสุรชัย  รัศมี  กรรมการ
  5. นายทวิช  บุญธิรัศมี  กรรมการ
  6. นายสามารถ  จันทร์สูรย์  กรรมการ
  7. นายมรกต  พิธรัตน์  กรรมการ
  8. นายประเสริฐ  สลิลอำไพ  กรรมการ
  9. นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ  กรรมการและเหรัญญิก
 10. นายสุภาส  จันทร์หงษ์  กรรมการและเลขานุการ