เกี่ยวกับ ม.ชีวิต


การก่อตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนไม่ได้มีเป้าหมายในตัวมันเอง แต่เพื่อขยายงาน ชุมชนเข้มแข็ง เข้าไปสู่สถาบันอุดมศึกษาสถาบันแห่งนี้ แม้มีเงินก็มิอาจสร้างได้

สถาบันแห่งนี้ เกิดจากทุนทางปัญญา ทุนทางสังคมและทุนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคี

สถาบันแห่งนี้ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการผนึกพลัง ผนึกทุนทั้งสามพัฒนามาเป็นสถาบันที่ต้องการเสนอทางเลือกใหม่เพื่อการศึกษาและการพัฒนาสังคมไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี พงศ์พิศ
อธิการบดี


สร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำทางปัญญาในท้องถิ่นสามารถเรียนรู้ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และมีกินในท้องถิ่นตน ช่วยตนเองได้ ช่วยคนอื่นได้ พึ่งตนเองได้และมีความสุข 

"สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน" จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๓ มุ่งจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอาชีพการงานอยู่แล้วในท้องถิ่นให้เป็นปัญญาชนชาวบ้าน ที่สามารถแก้ปัญหาชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และพัฒนาอาชีพการงานของตนให้มั่นคงยั่งยืน สามารถช่วยคนอื่น และเป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่นของตน เป้าหมายของสถาบันคือ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง เสนอทางเลือกให้คนในชุมชนได้เรียนเพื่อที่จะ "อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีกินในท้องถิ่นของตนเอง" เป็น "บัณฑิตชาวนา ปัญญาชนชาวบ้าน" เป็นผู้นำชุมชนที่มีความรู้ สามารถนำชุมชนให้ก้าวพ้นจากสังคมอุปถัมภ์สู่สังคมที่ใช้ความรู้และปัญญา

ดร.สุรเชษฐ  เวชชพิทักษ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ