วิสาหกิจชุมชนเก้าเกลอ

โพสต์13 ธ.ค. 2561 20:46โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

เมื่อมาเรียนด้วยกัน นักศึกษาเก้าคนของศูนย์เรียนรู้ ม.ชีวิต จ.ชุมพร พบว่าแต่ละคนเก่งกันคนละเรื่อง จึงรวมกันนำความสามารถนั้นมาใช้กับการทำงานกลุ่ม โดยจัดตั้งรับเป็นออร์กาไนเซอร์จัดงานต่างๆ โดยเริ่มงานแรกด้วยงานประจำปีของวัดทุ่งไทรทอง ตำบลสะพลี อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร

“พวกเราร่วมกันทำงานจนงานจบไปด้วยความประทับใจของเจ้าภาพ เรื่องความพร้อมเพรียง ความรักสามัคคี ทุ่มเท และรู้จักใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ไอศูรย์  ภาษยะวรรณ์ ทำให้พวกเราเริ่มมีกำลังใจในการทำงานนี้”

ด้วยภารกิจการงานที่รัดตัวของแต่ละคน ช่วงแรกจึงทำวิสาหกิจเฉพาะช่วงเย็น โดยกำหนดว่างานของวิสาหกิจชุมชนเก้าเกลอมีดังนี้

๑. รับออกแบบจัดงานด้วยวัสดุและทรัพยากรในท้องถิ่น

๒. ทำเครื่องแกงด้วยผลิตผลปลอดสารพิษของเก้าเกลอ และจากคนในชุมชน

๓. ทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยพืชผักปลอดสารพิษ

๔. จัดส่งของชำร่วย เช่น ถ้วย จาน แก้ว ยาหม่อง และอื่นๆ

๕. รับผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ

“การทำงานนี้ทำให้พวกเรานำความรู้จากการเรียนวิชาต่างๆ ของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน มาปรับใช้กับการทำงานจริงทุกวิชา จึงทำให้ก่อเกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเก้าเกลอ กลุ่มคนตัวเล็กๆ ที่เข้มแข็ง”

Comments