เสถียร เทพสนธิ นักศึกษาดีเด่น ปี 2560

โพสต์22 มิ.ย. 2562 20:05โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

นายเสถียร เทพสนธิ
นักศึกษาสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ศรช.ปิยภูมิประชารักษ์ ศรป.นครสวรรค์

โครงงานนวัตกรรมจากภูมิปัญญาการปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยดไร่นายเสถียร เทพสนธิ ด้วยกระบวนทัศน์ รอด พอเพียง ยั่งยืน


            เสถียร เทพสนธิ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ อาชีพหลักเป็นเกษตรกรทำไร่ปลูกมันสำปะหลัง จากการที่เสถียรฯ ทำไร่โดยใช้สารเคมีมาหลายปี ทำให้ดินขาดแร่ธาตุ ประกอบกับบางช่วงฝนแล้ง ทำให้เกิดปัญหาขาดทุน เนื่องจากผลผลิตมีปริมาณน้อย หลังจากที่เสถียรฯ เข้าศึกษาที่ ม.ชีวิต จึงเลือกทำโครงงานอันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนเรื่องนวัตกรรมจากภูมิปัญญาการปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยดไร่นายเสถียร เทพสนธิ ด้วยกระบวนทัศน์ รอด พอเพียง ยั่งยืน เพื่อพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยโครงงานที่เสถียรฯ ทำเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมันสำปะหลังของตนเอง โดยเปลี่ยนมาปลูกแบบปลอดสารพิษ ไม่มีการใช้สารเคมีในการปลูก และลดปัญหาฝนแล้งด้วยการทำระบบน้ำหยด และหากมีแมลงจำพวกเพลี้ยแป้งเข้ามาทำลายพืชผล เสถียรฯ ก็จะใช้วิธีธรรมชาติโดยการปล่อยแมลงแตนเบียน เข้าไปทำลายเพลี้ยแป้ง ทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังมีคุณภาพ และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 1 – 2 เท่าตัว จากการปลูกแบบเก่าจะได้ผลผลิตประมาณ 2 – 3 ตันต่อไร่ ปัจจุบันได้ผลผลิต 8 – 9 ตันต่อไร่ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงงานมีรายได้คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 563,950 บาท

            นอกจากเสถียรฯ จะทำไร่ปลูกมันสำปะหลังแล้ว ยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ ทำให้สามารถลดรายจ่ายให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง และยังเป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

 
 
 


Comments