สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 - 2560

โพสต์12 มี.ค. 2562 02:21โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

เนื้อหาโดยสังเขป

         การกำหนดนโยบายการศึกษาการวางแผนการศึกษาและการดำเนินงานติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาตามแนวของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศนั้น สารสนเทศข้อมูลตัวเลขนับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง เพราะจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ในการนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยกลุ่มคลังข้อมุลทางการศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้ทำการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานและหลายสังกัด จึงได้จัดทำรายงานสถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559-2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาการศึกษา การติดตามประเมินผลและการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ

บรรณานุกรม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2561). สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559-2560. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิก จำกัด.
Comments