รายงานประจำปีสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2561

โพสต์18 ก.ค. 2562 00:56โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

เนื้อหาโดยสังเขป

         รายงานประจำปี 2561 ฉบับนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามพันธกิจ 4 ด้าน และตัวอย่างผลงานเด่นตามนโยบายของแต่ละวิทยาลัยชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงความุ่งมั่น ร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามเจตนารมณ์ที่วางไว้

บรรณานุกรม

สถาบันวิทยาลัยชุมชน. [ม.ป.ป.]. รายงานประจำปีสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2561. [ม.ป.ท.]: บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด.
Comments