รายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล

โพสต์12 มี.ค. 2562 02:17โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

เนื้อหาโดยสังเขป

         มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นความสำคัญของการวางแผนพัฒนาระยะยาว เพราะทำให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางที่ชัดเจน ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงาน จึงได้ร่วมกันจัดทำ "แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลระยะ 20 ปี" เพื่อให้เป็นแผนแม่บทของการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผนและนโยบายการพัฒนาประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560) รายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล. [ม.ป.ท.]: [ม.ป.พ.].
Comments