ประวัติครู 16 มกราคม 2562

โพสต์12 มี.ค. 2562 02:25โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

เนื้อหาโดยสังเขป

         การจัดพิมพ์หนังสือประวัติครูเนื่องในงานวันครู 16 มกราคม เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ.2500 เป็นต้นมา เว้น พ.ศ.2507 เพียงปีเดียวที่ไม่มีการจัดพิมพ์ หนังสือประวัติครูเล่มนี้ เป็นเล่มที่ 62 จากที่ได้บันทึกประวัติและผลงานของครูมาแล้ว 1,051 คน และในปีนี้ 17 คน รวมเป็น 1,068 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่รวบรวมประวัติและผลงานของครูผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่บรรดาครูรุ่นต่อๆ มา

บรรณานุกรม

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2562). ประวัติครู 16 มกราคม 2562. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค.
Comments