ผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน มิติสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชน

โพสต์5 ส.ค. 2561 22:30โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือเรื่อง "ผักพื้ันบ้านและอาหารพื้นบ้าน : มิติสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชน" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดการความรู้และพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการบริโภคผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้านบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฯ มีแนวคิดและตระหนักถึงคุณค่าด้านสุขภาพของผักพื้นบ้าน อีกทั้งผักพื้นบ้านยังสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจของชุมชน ปัจจุบันการสำรวจทางพฤกษศาสตร์ พบว่าผักพื้นบ้านไทยมีจำนวนมากกว่า 250-900 ชนิด และยังมีการดูแลอนุรักษ์ เพาะพันธุ์ ปลูกและบริโภคเป็นอาหารในชุมชนชนบทและชุมชนชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่ยังคงเป็นปัญหาคือ คนไทยส่วนใหญ่ยังคงบริโภคผักผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และยังไม่เพียงพอต่อการสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค และการเกษตรแบบอุตสาหกรรมทำให้ผักส่วนใหญ่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค ผัักพื้นบ้านมีน้อยลง หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักผักพื้นบ้้านและไม่รู้จักวิธีการปรุงอาหารพื้นบ้าน ผู้เขียนมีโอกาสในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับผัักพื้นบ้าน โดยวิธีีการทบทวนวรรณกรรมจากหลายแหล่งความรู้และการศึกษาภาคสนามที่มีบทเรียนการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านจากนั้นจึงเรียบเรียงให้เป็นหนังสือเล่มนี้ และหวังว่าหนังสือจะมีคุณประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจผักพื้นบ้านและเป็นแรงจูงใจร่วมกันในการขยายความคิดและฟื้นฟูการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้านต่อไป อันส่งผลดีต่อสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อมของสังคมไทย

บรรณานุกรม

รุจินาถ อรรถสิษฐ. (2558). ผักพื้นบ้านและอารหารพื้้นบ้าน มิติสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.
Comments