ผักบนที่สูง

โพสต์18 ก.ค. 2562 00:58โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

เนื้อหาโดยสังเขป

         หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลผักที่ปลูกบนที่สูง จึงได้รวบรวมและจัดทำเป็นรูปเล่มขึ้นมา ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักส่งเสริมในแง่ของการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการส่งเสริมการปลูกผักบนที่สูง และยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาและบุคคลที่สนใจทั่วไป

บรรณานุกรม

ฝ่ายส่งเสริมการเกษตรที่สูง กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร. (2539). ผักบนที่สูง. [ม.ป.ท.]: [ม.ป.พ.].
Comments