นวมินทรบรมนาถราชไมตรี

โพสต์18 ก.ค. 2562 01:07โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

เนื้อหาโดยสังเขป

        การจัดทำหนังสือ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” เกิดขึ้นจากความดำริของธนาคารกสิกรไทยที่ประสงค์จะเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ ด้วยทรงพระราชวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศไทยและอาณาประชาราษฏร์ ตลอดจนจรรโลงสันติภาพให้บังเกิดแก่มวลมนุษยชาติ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศและวัฒนธรรมไทยให้ประจักษ์แก่นานาประเทศ โดยคณะผู้เขียนได้รวบรวมเอกสารข้อมูลร่วมสมัยของภาครัฐและเอกชนที่บันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้ง เช่น พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บันทึกของผู้ตามเสด็จ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ ทั้งไทยและต่างประเทศที่รวบรวมไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และที่มีการพิมพ์เผยแพร่ ดังนั้น ภาษาและการสะกดคำในข้อความอ้างอิงบางส่วน (Quotation) จึงเป็นไปตามเอกสารนั้นๆ การสะกดชื่อเมือง สถานที่ บุคคล ในหนังสือเล่มนี้ ได้ยึดตามเกณฑ์ที่ราชบัณฑิตยสถานกำหนดไว้ ส่วนการเรืยกชื่อประเทศไทยและปีศักราชใช้ตามแบบปัจจุบัน 

บรรณานุกรม

แถมสุข นุ่มนนท์, รุ่งมณี เมฆโสภณ (บรรณาธิการ). (2561). นวมินทรบรมนาถราชไมตรี. กรุงเทพ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).
Comments