นพมณีกาญจน์ ๙ ในรอยพระบาทยาตรากาญจนบุรี

โพสต์17 มิ.ย. 2561 21:56โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2561 20:50 ]

เนื้อหาโดยสังเขป

        มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 38 แห่ง ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 พระราชทานนามว่า "ราชภัฏ" อันมีนัยว่า "ผู้รับสนองงานของพระราชา" นามที่พระราชทานนี้จึงเป็นสิ่งที่ "ชาวราชภัฏ" ทั้งมวลมีความภาคภุมิใจและรู้สึกซาบซึ้งอย่างหาที่สุดมิได้
        คราที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 จวบจนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีได้ร่วมใจกระทำกิจกรรมหลายวาระ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล
        หนังสือ "นพมณีกาญจน์ ในรอยพระบาทยาตรากาญจนบุรี" เป็นอีกกิจกรรมสำคัญยิ่งที่มหาวิทยาลัยตั้งใจทำถวายฯ โดยน้อมนำพระราชกรณียกิจที่พระองค์เสด็จมาทรงปฏิบัติในจังหวัดกาญจนบุรีรวม 10 คราว เชื่อมโยงกับความอุดมอันเป็นเอกในด้านต่างๆ ของจังหวัดกาญจนบุรีและพสกนิกรชาวจังหวัดกาญจนบุรีได้นำ "ของดี" ของท้องถิ่นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายด้วยใจภักดิ์

บรรณานุกรม

สมปอง ดวงไสว. (2560). นพมณีกาญจน์9 ในรอยพระบาทยาตรากาญจนบุรี. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี จำกัด.
Comments