มหามงคลวาร กระทรวงศึกษาธิการ 127 ปี

โพสต์18 ก.ค. 2562 01:05โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 9 รวมทั้งคำศัพท์ รากศัพท์ ความหมายของคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีพรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ สมัยรัตนโกสินทร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
        นอกจากนี้ ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจภายในกระทรวงศึกษาธิการ คือ แนะนำพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารราชวัลลภ มีการจัดแสดงเนื้อหาสาระให้ความรู้ความเป็นมาของการศึกษาไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และรายงานความก้าวหน้าด้านการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาของกระทรวงศึกษาธิการ 

บรรณานุกรม

ปราณี ปราบริปู (บรรณาธิการ). [ม.ป.ป.]. มหามงคลวาร กระทรวงศึกษาธิการ 127 ปี. กรุงเทพ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).
Comments