กษัตริย์นักพัฒนา

โพสต์18 ก.ค. 2562 01:03โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

เนื้อหาโดยสังเขป

         หนังสือเล่มนี้ได้นำเป็นการรวบรวมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชทานโครงการในพระราชดำริมากกว่า 3,000 โครงการ/กิจกรรม ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศจำนวน 6 แห่ง เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลอง เพื่อหาตัวแบบแห่งความสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆ และนำไปสาธิตขยายผล เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำไปเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอันเป็นการยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น


บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.).  (2553). กษัตริย์นักพัฒนา. [ม.ป.ท.]: หจก.อรุณการพิมพ์.
Comments