คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา

โพสต์18 ก.ค. 2562 01:01โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

เนื้อหาโดยสังเขป

        คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนาเล่มนี้ มุ่งเสนอเนื้อหาทั้งในส่วนของแนวคิดทฤษฏี และประสบการณ์อันเป็นตัวอย่างจริงเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม

บรรณานุกรม

อุทัย ดุลยเกษม (บรรณาธิการ). (2536). คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา. ขอนแก่น: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Comments