คู่มือการประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน

โพสต์18 ก.ค. 2562 00:59โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

เนื้อหาโดยสังเขป

         คู่มือการประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วนเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นครั้งแรกเพื่อใช้ประกอบการอบรมวิธี RRA ของโครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น ดังนั้นเนื้อหาจึงอาจไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการใช้ของผู้ใช้ทุกประเภท 

บรรณานุกรม

สุจินต์ สิมารักษ์, สุเกสินี สุภธีระ (บรรณาธิการ). (2520). คู่มือการประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน. [ม.ป.ท.]: [ม.ป.พ.].
Comments