คลุกฝุ่นกับงาน 4

โพสต์6 มิ.ย. 2561 23:08โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือเรื่อง "คลุกฝุ่นกับงาน 4" เป็นข้อเขียนที่ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งในด้านการทำงาน และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ของศิริพล ยอดเมืองเจริญ และพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ ที่ประสพกับตนเอง และบุคคลที่รู้จัก ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้ทราบประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นๆ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

บรรณานุกรม

ศิริพร ยอดเมืองเจริญ. พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ. (2557). คลุกฝุ่นกับงาน 4. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์.

Comments