การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

โพสต์18 ก.ค. 2562 01:08โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือเล่มนี้เป็นรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพที่สะท้อนภาพรวมของการจัดการศึกษาทางเลือก ที่ครอบคลุมระบบและกลไกต่างๆ ทั้งในเรื่อง ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ ซึ่งถือว่าเป็นรายงานหลักในจำนวนรายงานการวิจัย ติดตาม และประเมินผลทั้งหมด 6 เรื่อง ทั้งนี้ผลการวิจัยทุกเล่มเป็นผลการทำงานของโครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ที่ดำเนินการโดยคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

บรรณานุกรม

ฉันท์หทัย อาจอ่ำ และคณะ. (2562). การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน. กรุงเทพ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.
Comments