จิตวิทยาสังคมของ จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ค

โพสต์18 ก.ค. 2562 00:54โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

เนื้อหาโดยสังเขป

         หนังสือเล่มนี้มุ่งที่จะศึกษาพัฒนาการทางความคิดของ Mead โดยเริ่มจากการพิจารณาชีวประวัติที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางความคิดของเขา ในบทที่ 2 เป็นการสรุปสำนักแนวคิดและนักคิดต่างๆ ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานของ Mead บทที่ 3 เป็นการเสนอสาระสำคัญของแนวคิด ซึ่งสะกัดออกมาจากผลงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรวบรวมจากการบรรยายในวิชาจิตวิทยาสังคมของเขา ณ University of Chicago โดยสานุศิษย์ บทที่ 4 เป็นการเสนอประเด็นสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับลักษณะพิเศษของแนวคิดพื้นฐาน

บรรณานุกรม

พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์. (2529). จิตวิทยาสังคมของ จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ค. [ม.ป.ท.]: [ม.ป.พ.].
Comments