60 นาที กรณีศึกษาจากชุมชน

โพสต์12 มี.ค. 2562 02:07โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

เนื้อหาโดยสังเขป

         "60 นาที" กรณีศึกษาชุมชน เป็นปลายทางหนึ่งจากการสานพลังเครือข่าย โดยคัดเลือกจากกรณีศึกษาในระบบโปรแกรมฐานข้อมูลและประชาสังคมของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI - Local Development Institute) จำนวน 60 กรณีศึกษา ด้วยหลักเกณฑ์ของความน่าสนใจ ไม่ซ้ำ สะท้องถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ ท้้งด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทัศนคติ การมีส่วนร่วมในพื้นที่ เนื้อหาส่วนใหญ่มีฐานมาจากผลการวิจัย ที่สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมหรือนำไปเปรียบเทียบเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์ตามบริบทของพื้นที่และสถานการณ์
         จากทั้ง 60 เรื่องราวนำเสนอเฉพาะ "ประเด็น" ที่ใช้เวลากวาดตาอ่านแค่ประเด็นละ 1 นาที แต่ช่วยให้เรามองเห็นภาพการขับเคลื่อนงานที่ก้าวมาไกลจากจุดเริ่มต้นด้วยมิติที่หลากหลาย ผู้สนใจสามารถจะหยิบประเด็นต่างๆ ไปต่อยอดความคิดและการทำงานเพื่อสังคม สำหรับผู้ที่สนใจหัวข้อทั้งหมดที่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาได้รวบรวมไว้จำนวน 3,022 กรณีศึกษา จากทั่วประเทศ สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ใน www.ldm.in.th และเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ http://infocenter.nationalhealth.or.th ผ่านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS : Geographic Information System)

บรรณานุกรม

พรพิไล คารร์. (2562). 60 นาที กรณีศึกษาจากชุมชน. นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Comments