108 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

โพสต์18 ก.ค. 2562 01:10โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือ 108 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร นำเสนอความรู้อันเนื่องด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระคเณศ โชน ฟิล์มกระจก และผลงานสำคัญในรอบปีที่ผ่านมาของกรมศิลปากร รวมถึงบทความพิเศษของอธิบดีกรมศิลปากร เรื่อง กรมศิลปากรกับแนวคิดในการพัฒนาความเป็นเลิศของบุคลากร เพื่อเป็นสื่อกลางในการดำเนินภารกิจของกรมศิลปากร่ให้ตอบสนองสถาบันหลักของชาติอย่างแท้จริง

บรรณานุกรม

สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร. (2562). 108 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร. กรุงเทพ: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน).
Comments