แนะนำหนังสือ


ประวัติครู 16 มกราคม 2562

โพสต์12 มี.ค. 2562 02:25โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

         การจัดพิมพ์หนังสือประวัติครูเนื่องในงานวันครู 16 มกราคม เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ.2500 เป็นต้นมา เว้น พ.ศ.2507 เพียงปีเดียวที่ไม่มีการจัดพิมพ์ หนังสือประวัติครูเล่มนี้ เป็นเล่มที่ 62 จากที่ได้บันทึกประวัติและผลงานของครูมาแล้ว 1,051 คน และในปีนี้ 17 คน รวมเป็น 1,068 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่รวบรวมประวัติและผลงานของครูผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่บรรดาครูรุ่นต่อๆ มา

บรรณานุกรม

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2562). ประวัติครู 16 มกราคม 2562. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค.

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 - 2560

โพสต์12 มี.ค. 2562 02:21โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

         การกำหนดนโยบายการศึกษาการวางแผนการศึกษาและการดำเนินงานติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาตามแนวของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศนั้น สารสนเทศข้อมูลตัวเลขนับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง เพราะจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ในการนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยกลุ่มคลังข้อมุลทางการศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้ทำการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานและหลายสังกัด จึงได้จัดทำรายงานสถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559-2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาการศึกษา การติดตามประเมินผลและการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ

บรรณานุกรม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2561). สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559-2560. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิก จำกัด.

รายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล

โพสต์12 มี.ค. 2562 02:17โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

         มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นความสำคัญของการวางแผนพัฒนาระยะยาว เพราะทำให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางที่ชัดเจน ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงาน จึงได้ร่วมกันจัดทำ "แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลระยะ 20 ปี" เพื่อให้เป็นแผนแม่บทของการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผนและนโยบายการพัฒนาประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560) รายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล. [ม.ป.ท.]: [ม.ป.พ.].

ปรากฏการณ์ ตูน บอดี้สแลม

โพสต์12 มี.ค. 2562 02:10โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

         ปรากฏการณ์ ตูน บอดี้สแลม เป็นปรากฏการณ์สังคมที่งดงาม ไม่ควรให้ผ่านเลยไปง่ายๆ ในระบบสังคมที่ทั้งซับซ้อนและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วอย่างยิ่งนี้ บทความชุดนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในหน้าวิเคราะห์ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันอังคารช่วงต้นปี พ.ศ. 2561
         หนังสือเล่มเล็กๆ นี้ เป็นความพยายามที่จะศึกษา วิเคราะห์ สรุป และเสนอความคิดจากปรากฏการณ์นี้ 

บรรณานุกรม

วิชัย โชควิวัฒน. (2561). ปรากฏการณ์ ตูน บอดี้สแลม. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

60 นาที กรณีศึกษาจากชุมชน

โพสต์12 มี.ค. 2562 02:07โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

         "60 นาที" กรณีศึกษาชุมชน เป็นปลายทางหนึ่งจากการสานพลังเครือข่าย โดยคัดเลือกจากกรณีศึกษาในระบบโปรแกรมฐานข้อมูลและประชาสังคมของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI - Local Development Institute) จำนวน 60 กรณีศึกษา ด้วยหลักเกณฑ์ของความน่าสนใจ ไม่ซ้ำ สะท้องถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ ท้้งด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทัศนคติ การมีส่วนร่วมในพื้นที่ เนื้อหาส่วนใหญ่มีฐานมาจากผลการวิจัย ที่สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมหรือนำไปเปรียบเทียบเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์ตามบริบทของพื้นที่และสถานการณ์
         จากทั้ง 60 เรื่องราวนำเสนอเฉพาะ "ประเด็น" ที่ใช้เวลากวาดตาอ่านแค่ประเด็นละ 1 นาที แต่ช่วยให้เรามองเห็นภาพการขับเคลื่อนงานที่ก้าวมาไกลจากจุดเริ่มต้นด้วยมิติที่หลากหลาย ผู้สนใจสามารถจะหยิบประเด็นต่างๆ ไปต่อยอดความคิดและการทำงานเพื่อสังคม สำหรับผู้ที่สนใจหัวข้อทั้งหมดที่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาได้รวบรวมไว้จำนวน 3,022 กรณีศึกษา จากทั่วประเทศ สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ใน www.ldm.in.th และเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ http://infocenter.nationalhealth.or.th ผ่านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS : Geographic Information System)

บรรณานุกรม

พรพิไล คารร์. (2562). 60 นาที กรณีศึกษาจากชุมชน. นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

ข้อเสนอตัวชี้วัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDG 4.7)

โพสต์11 มี.ค. 2562 23:47โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์เนื้อหาโดยสังเขป

         สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีดำริในการดำเนินโครงการวิจัย เรื่องแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) : ประสบการณ์นานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2559 และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยขึ้นในปี พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและนำเสนอผลการวิจัยจากตัวอย่างประเทศที่มีการดำเนินการที่ดีในเรื่องการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก ให้แก่ผู้บริหาร ครู และผู้สนใจ ได้เห็นตัวอย่างการดำเนินการและเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ต่อมา ในปี พ.ศ. 2561 สำนักงานฯ ยังได้จัดทำรายงานวิจัยข้อเสนอตัวชี้วัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDG 4.7) : กรณีศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ประสบการณ์นานาชาติ เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างทีี่เป็นรูปธรรมของการจัดทำตัวชี้วัดในประเด็นการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก ที่สอดคล้องตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDG 4.7) โดยได้บรรจุรายงานการวิจัยทั้ง 2 ฉบับลงในลักษณะหนังสือชุด Global Citizenship Education Development : GCED เพื่อนำเสนอแนวทางหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการศึกษาไทยตามแนวทางที่สอดคล้องกับวาระสำคัญในระดับโลกต่อไป

บรรณานุกรม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2561). ข้อเสนอตัวชี้วัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDG 4.7). กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

การส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" สร้างคนดีสู่สังคม

โพสต์11 มี.ค. 2562 23:27โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

         คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จึงมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาและศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล หลักการ แนวคิด สาระสำคัญ ตามหลักคำสอนทางศาสนา งานวิจัย บทความ และองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ องค์ความรู้จากการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ นำมาประมวลเรียบเรียงเป็นเนื้อหาในหนังสือนี้ โดยมีคณะอนุกรรมการด้านวิชาการเป็นที่ปรึกษา การจัดทำหนังสือเล่มนี้มีเจตนารมณ์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม

บรรณานุกรม

สิน สื่อสวน. (2561). การส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" สร้างคนดีสู่สังคม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ศูนย์คุณธรรม.

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2560

โพสต์11 มี.ค. 2562 23:21โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

         สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำรายงาน เรื่องปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยขึ้นเป็นประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สำคัญด้านโอกาสทางการศึกษาและเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการศึกษา การกำหนดนโยบายการศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการดำเนินงานประเมินความสำเร็จของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
   
         รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2560 โดยนำเสนอในรูปตารางสถิติแจกแจงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตที่อยู่อาศัย (ในเขตและนอกเขตเทศบาล) ประเภทอาชีพ ภูมิภาค และจังหวัด 

บรรณานุกรม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2561). ปีการศึกษาเฉลี่ยของประเทศไทย ปี 2560. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561

โพสต์11 มี.ค. 2562 23:09โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2562 23:14 ]


เนื้อหาโดยสังเขป

         คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบ "มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561" เพื่อเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ทีี่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่ง ยึดเป็นกรอบในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีจุดหมายร่วมกัน คือ ธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก และเกิดค่านิยมร่วมกัน ได้แก่ ความเพียรอันบริสุทธิ์ ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย ความเสมอภาคเท่าเทียม  

บรรณานุกรม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562). มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561. นนทบุรี: 21 เซ็นจูรี่ จำกัด.

สถิติอุดมศึกษา Higher Educational Statistics 2558-2560

โพสต์11 มี.ค. 2562 23:06โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

         การรวบรวมข้อมูลสถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2560 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัด ในการจัดส่งข้อมูลต่างๆ มายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลใดไม่ได้มีการนำเสนอในเอกสารข้อมูลสถิติอุดมศึกษาฉบับนี้ ผู้ใช้สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สารสนเทศอุดมศึกษา : www.info.mua.go.th และระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต : www.employ.mua.go.th

บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2561). สถิติอุดมศึกษา Higher Educational Statistics 2558-2560. [ม.ป.ท.]: [ม.ป.พ.].

1-10 of 86