แนะนำหนังสือ

นพมณีกาญจน์ ๙ ในรอยพระบาทยาตรากาญจนบุรี

โพสต์17 มิ.ย. 2561 21:56โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

        มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 38 แห่ง ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 พระราชทานนามว่า "ราชภัฏ" อันมีนัยว่า "ผู้รับสนองงานของพระราชา" นามที่พระราชทานนี้จึงเป็นสิ่งที่ "ชาวราชภัฏ" ทั้งมวลมีความภาคภุมิใจและรู้สึกซาบซึ้งอย่างหาที่สุดมิได้
        คราที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 จวบจนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีได้ร่วมใจกระทำกิจกรรมหลายวาระ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล
        หนังสือ "นพมณีกาญจน์ ในรอยพระบาทยาตรากาญจนบุรี" เป็นอีกกิจกรรมสำคัญยิ่งที่มหาวิทยาลัยตั้งใจทำถวายฯ โดยน้อมนำพระราชกรณียกิจที่พระองค์เสด็จมาทรงปฏิบัติในจังหวัดกาญจนบุรีรวม 10 คราว เชื่อมโยงกับความอุดมอันเป็นเอกในด้านต่างๆ ของจังหวัดกาญจนบุรีและพสกนิกรชาวจังหวัดกาญจนบุรีได้นำ "ของดี" ของท้องถิ่นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายด้วยใจภักดิ์

บรรณานุกรม

สมปอง ดวงไสว. (2560). นพมณีกาญจน์9 ในรอยพระบาทยาตรากาญจนบุรี. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี จำกัด.

กาญจนบุรีศึกษา ๒๕๔๖

โพสต์17 มิ.ย. 2561 21:30โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2561 21:31 ]

.เสน่ห์เมืองกาญจน์ .ด่านเจดีย์สามองค์: มุมมองใหม่ทางประวัติศาสตร์ 

            ตำรายาโบราณจากสมุดข่อย ตำรับกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี


เนื้อหาโดยสังเขป
        หนังสือกาญจนบุรีศึกษา 2546 ฉบับนี้จัดทำเป็นแบบ 2 ปก ทั้งนี้เพราะมีเนื้อหาหลักอยู่ 2 ส่วน คือ "เสน่ห์เมืองกาญจน์" ที่เสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นการเฉพาะ รวบรวมโดย ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ และควบแน่นด้วยเนื้อหาเรื่องด่านเจดีย์สามองค์ที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีชิ้นใหม่ ทำให้ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับเจดีย์สามองค์นี้ชัดเจนขึ้น โดยบุคลากรคนสำคัญที่นำเรื่องนี้มาเผยแพร่เป็นผู้ที่ได้ร่วมค้นพบหลักฐานต่างๆ นั้นด้วย คือ ผศ.วรวุธ สุวรรณฤทธิ์
        เนื้อหาส่วนที่สอง ที่อยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งของหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการถอดความตำรายาสมุนไพรโบราณจากสมุดข่อย ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากและทางสำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี ได้เก็บรักษาไว้ อีกทั้งกำลังจัดเตรียมโครงการรวบรวมและถอดความจากสมุดข่อยทั้งเรื่องยา วรรณกรรม ศาสนา เพลง พยากรณ์ดวงชะตา และเรื่องอื่นๆ เพื่อไม่ให้สูญหายไปจากชุมชนชั้นต้น ได้รับความกรุณาจาก ผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์ ช่วยถอดความให้ด้วยความยากลำบากทั้งจากภาษาไทยโบราณ บางช่วงมีภาษาเขมรแทรกแต่ปัญหาใหญ่หลวง คือ รอยดินสอ หรือหมึกที่ใช้เขียนในสมุดข่อยจางลงมาก บางช่วงก็เลอะเลือนอย่างยิ่ง
        ครั้งนี้ได้นำตำรายาในจังหวัดกาญจนบุรี (ตำรายาของทิดโฝ) และยาแก้เลือดเสียของจังหวัดสุพรรรณบุรี มาทดลองเสนอก่อนหากได้รับความสนใจ ทางสำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี จะทยอยนำเสนอในกาลต่อไป เพื่อเผยแพร่มิให้ภูมิปัญญาอันมีมาแต่เดิมและการบันทึกภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงต้องสูญหายไป อย่างไรก็ดาม ส่วนประกอบของยาแต่ละแขนงหากผู้อ่านจะนำไปใช้ควรตรวจสอบ และใช้อย่างระมัดระวัง
        ผู้อ่านท่านใดสนใจในมุมมองของเนื้อหาใดเป็นหลัก ขอให้หงายหนังสือด้้านนั้นขึ้นก็ถือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นเป็นที่สุด

บรรณานุกรม

สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี. (2546). กาญจนบุรีศึกษา 2546 .เสน่ห์เมืองกาญจน์ .ด่านเจดีย์สามองค์: มุมมองใหม่ทางประวัติศาสตร์. [ม.ป.ท.]: เปเปอร์ บ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด.

ปรมัตถ์กลอนสวด : วรรณกรรมท้องถิ่นกาญจนบุรีปริทรรศน์

โพสต์17 มิ.ย. 2561 21:14โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

        ตามที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดำริที่จะจัดพิมพ์หนังสือชุดกาญจนบุรีศึกษา เรื่อง "ปรมัตถ์ กลอนสวด : วรรณกรรมท้องถิ่นกาญจนบุรีปริทรรศน์" เพื่อเผยแพร่ในครั้งนี้ นับว่าเป็นเอกสารทางวิชาการอีกเล่มหนึ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นกาญจนบุรี ที่ยังตกหล่นซุกซ่อนอยู่ตามวัดและบ้านเรือนของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ เอกสารเหล่านี้หากไม่รีบเร่งค้นคว้าศึกษา ก็นับวันแต่จะชำรุดสูญหายไปตามกาลเวลา คุณค่าทางภูมิปัญญาที่ถูกบันทึกถ่ายทอดมาแต่อดีตก็มีแต่จะสูญสลายไป ซึ่งจะเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นสถาบันการศึกษาของท้องถิ่น มีพันธกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งคือ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงขอขอบคุณคณะนักวิจัยและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ช่วยกันส่งเสริมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นไว้ เพื่อให้เป็นสมบัติของชาติและสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพชนคนท้องถิ่นกาญจนบุรี และหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักคติชน นักวรรณกรรมท้องถิ่นศึกษา และผู้ที่สนใจอื่นๆ ต่อไป

บรรณานุกรม

ฟ้อน เปรมพันธุ์, ปริญญา ปั้นสุวรรณ์. (2556). ปรมัตถ์กลอนสวด : วรรณกรรมท้องถิ่นกาญจนบุรีปริทรรศน์. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.

เทศน์มหาชาติเทิดพระเกียรติฯ ถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์17 มิ.ย. 2561 21:01โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2561 21:02 ]

เทศน์มหาชาติเทิดพระเกียรติฯ ถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐


เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดกเทิดพระเกียรติถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบงานเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก ตามโครงการ อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะพื้นบ้านกาญจนบุรี ครั้งที่ ๘ สืบเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมวิทยาทานแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมในงานบุญครั้งนี้
        มหาเวสสันดรชาดกเป็นชาดกที่แสดงให้เห็นถึงการบำเพ็ญทานบารมีก่อนที่พระโพธิสัตว์จะตรัสรู้พระสัมมาโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า จึงนับว่าเป็นมหาทานบารมีควรแก่การที่พุทธศาสนิกชนจะได้สดับเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

บรรณานุกรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. (2550). เทศน์มหาชาติเทิดพระเกียรติฯ ถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550. กาญจนบุรี: ร้านพรสวรรค์การพิมพ์.

คลุกฝุ่นกับงาน 4

โพสต์6 มิ.ย. 2561 23:08โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือเรื่อง "คลุกฝุ่นกับงาน 4" เป็นข้อเขียนที่ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งในด้านการทำงาน และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ของศิริพล ยอดเมืองเจริญ และพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ ที่ประสพกับตนเอง และบุคคลที่รู้จัก ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้ทราบประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นๆ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

บรรณานุกรม

ศิริพร ยอดเมืองเจริญ. พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ. (2557). คลุกฝุ่นกับงาน 4. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์.

ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์

โพสต์6 มิ.ย. 2561 22:34โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

        ประเทศไทยมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม หลากหลาย และมีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกทั้งภูมิทัศน์ธรรมชาติ ภูมิทัศน์เมือง และภูมิทัศน์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและบรรยากาศของความเป็นเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มีความสัมพันธ์ทั้งทางด้านธรรมชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ประกอบกันเป็นภาพรวมของสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญและสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ในชุมชนและในประเทศ

        การมีสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ที่ดีนับเป็งองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของเมืองและชุมชนซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต เพราะทุกคนย่อมต้องการมีที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม สะดวกสบาย และปลอดภัย ดังนั้น ทุกคนจึงมีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ดูแลบำรุงรักษารวมทั้งคุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าร่วมกัน เพื่อให้การดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของทุกคน โดยที่บุคคลใด หรือกลุ่มใดไม่มีสิทธิมาทำลายหรือทำให้สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เเสื่อมสภาพหรือหมดสภาพ หรือถูกทำลายจนหมดคุณค่า

        ด้วยความสำคัญของสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ ซึ่งกำลังเป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่มีผลจากการพัฒนาเมืองและชุมชนในยุคปัจจุบันอย่างไร้ทิศทาง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ ซึ่งจะทำให้ประชาชนในเมืองและชนบทมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมภุูมิทัศน์ที่เหมาะสมให้แก่เมืองและชนบทสามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม

        หนังสื่อเล่ิมนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกัน โดยตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในเมืองและชุมชน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันบริหารจัดการงานตามพันธกิจหน้้าที่ของตนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เมืองและชุมชนทุกระดับมีสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ที่ดีและเป็นเมืองน่าอยู่
              
บรรณานุกรม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2559). ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์. กรุงเทพฯ: บี.วี.ออฟเซ็ต

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยอณูวิธี

โพสต์6 มิ.ย. 2561 21:48โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือ "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยอณูวิธี" ของกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เล่มนี้จัดพิมพ์เพื่อถ่ายทอดข้อมูลทางลักษณะพันธุกรรมของเมนเดล จากรุ่นสู่รุ่นให้กับข้าราชการรุ่นใหม่ ตลอดจนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาข้าวในพื้นที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มาจากประสบการณ์ที่สะสมมาตลอดชีวิตราชการของข้าราชการ และได้มีการรวบรวมไว้ ในหนังสือเล่มนี้

บรรณานุกรม

วราพงษ์ ชมาฤกษ์. (2559). การปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยอณูวิธี. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].

ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย English for Research Writing

โพสต์6 มิ.ย. 2561 21:36โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2561 21:36 ]


เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือวิชาการที่ใช้คำอธิบายเป็นภาษาไทย เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาหรือนักวิจัยที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อนำไปเขียนงานวิจัยได้ถูกต้องตามหลักสากล โดยผู้เขียนได้นำเนื้อหาจากงานวิจัยในสาขาต่างๆ มาเป็นตัวอย่างประกอบคำอธิบายและแบบฝึกหัด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้หนังสือเล่มนี้ได้เข้าใจและคุ้นเคยกับงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 11 บท คือ Writing Correct Sentences (การเขียนประโยคที่ถูกต้อง) Using Modifiers (การใช้ส่วนขยาย) Making Your Sentences Concise ( การเขียนประโยคให้กระชับ) Avoiding Sentence Problems (การหลีกเลี่ยงปัญหาในการเขียนประโยค) Academic Stylistic Features (สไตล์การเขียนเชิงวิชาการ) Hedging (การใช้ภาษาเพื่อบอกแนวโน้ม) Writing Evaluative Stances (การเขียนเพื่อแสดงจุดยืนเชิงประเมิน) Using Tenses in Your Research Report (การใช้ tense ในรายงานวิจัยส่วนต่างๆ) Linking Your Ideas into Paragraphs and Essays (การเชื่อมโยงเนื้อหาในย่อหน้าและในความเรียง) Writing Your Abstract (การเขียนบทคัดย่อ) และ Writing Citation in an APA Format (การเขียนอ้างอิงในแบบ APA) ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องเขียนงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก นักวิชาการและนักวิจัยที่ต้องการนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับนานาชาติ อาจารย์ผู้สอนวิชา Academic Writing , Research Writing และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

บรรณานุกรม

กันยารัตน์ เกตุขำ. (2560). ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย English for Research Writing. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่องานรัดตัวจะสร้างครอบครัวได้อย่างไร สมดุลชีวิตและงานของคนรุ่นใหม่

โพสต์6 มิ.ย. 2561 21:31โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

        โครงสร้างอายุประชากรไทยในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก จากประเทศที่เคยมีสัดส่วนประชากรในวัยทำงานจำนวนมาก ทุกวันนี้ สัดส่วน วัยทำงานเริ่มมีแนวโน้มที่จะลดลง ในขณะที่สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรนี้ เกิดจากปรากฏการณ์ เกิดน้อย อายุยืน ที่พบเห็นได้ในหลายประเทศทั่วโลก นั่นคือ การที่ประชากรมีบุตรน้อยลง และคนมีอายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้น สอง ปรากฏการณ์นี้เมื่อนำมาประกอบเข้าด้วยกัน ทำให้ประเทศไทยมีสัดส่วน ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ในขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน จะลดลงอย่างต่อเนื่อง

         เมื่อสัดส่วนประชากรในวัยทำงานลดลง และสัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้น การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอาจได้รับผลกระทบอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ ด้วย เหตุนี้ รัฐบาลจึงเริ่มตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการกำหนดนโยบายและ มาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างประชากรที่จะมา เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต และทดแทนกำลังแรงงาน ที่มีขนาดลดลง

         หนังสือเล่มนี้จะนำท่านไปทำความเข้าใจความคิด ทัศนคติ และการให้คุณค่า ของคนไทยรุ่นใหม่ (เจเนอเรชันเอกซ์และวาย) ต่อการสร้าง ครอบครัว รวม ถึงการทำความเข้าใจถึงวิถีชีวิตของคนไทยในสองเจเนอเรชันนี้ เพื่อให้เห็นมุม มองการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพของคนเมืองในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้จะ ชวนท่านวิเคราะห์ไปด้วยว่า นโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพียงพอหรือไม่ที่จะ ทำให้ครอบครัวไทยมีคุณภาพ ดังนั้น นอกจากจะเป็นผู้อ่านแล้ว ท่านจะได้ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหาคำตอบและทางออกให้กับสังคมด้วย

บรรณานุกรม

มนสิการ กาญจนะจิตรา. กัญญาพัชร สุทธิเกษม. รีนา ต๊ะดี. (2560). เมื่องานรัดตัวจะสร้างครอบครัวได้อย่างไร สมดุลชีวิตและงานของคนรุ่นใหม่. กรุงเทพฯ: เดือนตุลา.

ประวัติครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

โพสต์6 มิ.ย. 2561 21:25โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2561 21:25 ]


ประวัติโดยสังเขป
        
        คุรุสภาได้จัดพิมพ์หนังสือประวัติครูเนื่องในงานวันครู ๑๖ มกราคม เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นต้นมา เว้น พ.ศ.๒๕๐๗ เพียงปีเดียว เล่มนี้เป็นเล่มที่ ๑๖ ได้จารึกประวัติและผลงานของครูมาแล้ว รวมทั้งในเล่มนี้อีก ๒๔ คน เป็น ๑,๐๕๑ คน

        วัตถุประสงค์ในการจัดทำหนังสือประวัติครูเพื่อให้เป็นที่รวบรวมประวัติและผลงานที่เด่นของครูผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งสมควรยกย่องเป็นแบบอย่างแก่บรรดาครูรุ่นต่อๆ มา ให้ได้ทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สร้างสรรค์คคุณประโยชน์แก่การศึกษาของชาติ คณะทำงานจัดทำหนังสือประวัติครูได้รับข้อมูลประวัติและผลงานของครูจากทั่วประเทศที่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ผู้ร่วมงาน ศิษย์ ทายาท หรือผู้สนใจส่งมาให้ แล้วนำมาพิจารณาคัดสรรและเรียบเรียงใหม่ตามหลักเกณฑ์การเรียบเรียงประวัติครู ทั้งได้ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบความถูกต้องของประวัติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชื่อเรียกต่างๆ ที่เรียกกันอยู่ในขณะนั้น ตลอดจนประวัติสถานศึกษาบางแห่งที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้าของประวัติ เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์แก่การค้นคว้าอ้างอิงต่อไป

บรรณานุกรม

สำนักงานเสขาธิการคุรุสภา. (2561). ประวัติครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑. กรุงเทพฯ: สกสค.

1-10 of 15