แนะนำหนังสือ


108 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

โพสต์18 ก.ค. 2562 01:10โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือ 108 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร นำเสนอความรู้อันเนื่องด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระคเณศ โชน ฟิล์มกระจก และผลงานสำคัญในรอบปีที่ผ่านมาของกรมศิลปากร รวมถึงบทความพิเศษของอธิบดีกรมศิลปากร เรื่อง กรมศิลปากรกับแนวคิดในการพัฒนาความเป็นเลิศของบุคลากร เพื่อเป็นสื่อกลางในการดำเนินภารกิจของกรมศิลปากร่ให้ตอบสนองสถาบันหลักของชาติอย่างแท้จริง

บรรณานุกรม

สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร. (2562). 108 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร. กรุงเทพ: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน).

การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

โพสต์18 ก.ค. 2562 01:08โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือเล่มนี้เป็นรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพที่สะท้อนภาพรวมของการจัดการศึกษาทางเลือก ที่ครอบคลุมระบบและกลไกต่างๆ ทั้งในเรื่อง ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ ซึ่งถือว่าเป็นรายงานหลักในจำนวนรายงานการวิจัย ติดตาม และประเมินผลทั้งหมด 6 เรื่อง ทั้งนี้ผลการวิจัยทุกเล่มเป็นผลการทำงานของโครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ที่ดำเนินการโดยคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

บรรณานุกรม

ฉันท์หทัย อาจอ่ำ และคณะ. (2562). การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน. กรุงเทพ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.

นวมินทรบรมนาถราชไมตรี

โพสต์18 ก.ค. 2562 01:07โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

        การจัดทำหนังสือ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” เกิดขึ้นจากความดำริของธนาคารกสิกรไทยที่ประสงค์จะเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ ด้วยทรงพระราชวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศไทยและอาณาประชาราษฏร์ ตลอดจนจรรโลงสันติภาพให้บังเกิดแก่มวลมนุษยชาติ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศและวัฒนธรรมไทยให้ประจักษ์แก่นานาประเทศ โดยคณะผู้เขียนได้รวบรวมเอกสารข้อมูลร่วมสมัยของภาครัฐและเอกชนที่บันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้ง เช่น พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บันทึกของผู้ตามเสด็จ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ ทั้งไทยและต่างประเทศที่รวบรวมไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และที่มีการพิมพ์เผยแพร่ ดังนั้น ภาษาและการสะกดคำในข้อความอ้างอิงบางส่วน (Quotation) จึงเป็นไปตามเอกสารนั้นๆ การสะกดชื่อเมือง สถานที่ บุคคล ในหนังสือเล่มนี้ ได้ยึดตามเกณฑ์ที่ราชบัณฑิตยสถานกำหนดไว้ ส่วนการเรืยกชื่อประเทศไทยและปีศักราชใช้ตามแบบปัจจุบัน 

บรรณานุกรม

แถมสุข นุ่มนนท์, รุ่งมณี เมฆโสภณ (บรรณาธิการ). (2561). นวมินทรบรมนาถราชไมตรี. กรุงเทพ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).

มหามงคลวาร กระทรวงศึกษาธิการ 127 ปี

โพสต์18 ก.ค. 2562 01:05โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 9 รวมทั้งคำศัพท์ รากศัพท์ ความหมายของคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีพรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ สมัยรัตนโกสินทร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
        นอกจากนี้ ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจภายในกระทรวงศึกษาธิการ คือ แนะนำพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารราชวัลลภ มีการจัดแสดงเนื้อหาสาระให้ความรู้ความเป็นมาของการศึกษาไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และรายงานความก้าวหน้าด้านการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาของกระทรวงศึกษาธิการ 

บรรณานุกรม

ปราณี ปราบริปู (บรรณาธิการ). [ม.ป.ป.]. มหามงคลวาร กระทรวงศึกษาธิการ 127 ปี. กรุงเทพ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).

กษัตริย์นักพัฒนา

โพสต์18 ก.ค. 2562 01:03โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

เนื้อหาโดยสังเขป

         หนังสือเล่มนี้ได้นำเป็นการรวบรวมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชทานโครงการในพระราชดำริมากกว่า 3,000 โครงการ/กิจกรรม ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศจำนวน 6 แห่ง เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลอง เพื่อหาตัวแบบแห่งความสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆ และนำไปสาธิตขยายผล เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำไปเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอันเป็นการยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น


บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.).  (2553). กษัตริย์นักพัฒนา. [ม.ป.ท.]: หจก.อรุณการพิมพ์.

คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา

โพสต์18 ก.ค. 2562 01:01โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

        คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนาเล่มนี้ มุ่งเสนอเนื้อหาทั้งในส่วนของแนวคิดทฤษฏี และประสบการณ์อันเป็นตัวอย่างจริงเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม

บรรณานุกรม

อุทัย ดุลยเกษม (บรรณาธิการ). (2536). คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา. ขอนแก่น: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

คู่มือการประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน

โพสต์18 ก.ค. 2562 00:59โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

         คู่มือการประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วนเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นครั้งแรกเพื่อใช้ประกอบการอบรมวิธี RRA ของโครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น ดังนั้นเนื้อหาจึงอาจไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการใช้ของผู้ใช้ทุกประเภท 

บรรณานุกรม

สุจินต์ สิมารักษ์, สุเกสินี สุภธีระ (บรรณาธิการ). (2520). คู่มือการประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน. [ม.ป.ท.]: [ม.ป.พ.].

ผักบนที่สูง

โพสต์18 ก.ค. 2562 00:58โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

         หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลผักที่ปลูกบนที่สูง จึงได้รวบรวมและจัดทำเป็นรูปเล่มขึ้นมา ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักส่งเสริมในแง่ของการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการส่งเสริมการปลูกผักบนที่สูง และยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาและบุคคลที่สนใจทั่วไป

บรรณานุกรม

ฝ่ายส่งเสริมการเกษตรที่สูง กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร. (2539). ผักบนที่สูง. [ม.ป.ท.]: [ม.ป.พ.].

รายงานประจำปีสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2561

โพสต์18 ก.ค. 2562 00:56โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

         รายงานประจำปี 2561 ฉบับนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามพันธกิจ 4 ด้าน และตัวอย่างผลงานเด่นตามนโยบายของแต่ละวิทยาลัยชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงความุ่งมั่น ร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามเจตนารมณ์ที่วางไว้

บรรณานุกรม

สถาบันวิทยาลัยชุมชน. [ม.ป.ป.]. รายงานประจำปีสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2561. [ม.ป.ท.]: บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด.

จิตวิทยาสังคมของ จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ค

โพสต์18 ก.ค. 2562 00:54โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

         หนังสือเล่มนี้มุ่งที่จะศึกษาพัฒนาการทางความคิดของ Mead โดยเริ่มจากการพิจารณาชีวประวัติที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางความคิดของเขา ในบทที่ 2 เป็นการสรุปสำนักแนวคิดและนักคิดต่างๆ ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานของ Mead บทที่ 3 เป็นการเสนอสาระสำคัญของแนวคิด ซึ่งสะกัดออกมาจากผลงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรวบรวมจากการบรรยายในวิชาจิตวิทยาสังคมของเขา ณ University of Chicago โดยสานุศิษย์ บทที่ 4 เป็นการเสนอประเด็นสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับลักษณะพิเศษของแนวคิดพื้นฐาน

บรรณานุกรม

พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์. (2529). จิตวิทยาสังคมของ จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ค. [ม.ป.ท.]: [ม.ป.พ.].

1-10 of 127