แนะนำหนังสือ

ผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน มิติสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชน

โพสต์5 ส.ค. 2561 22:30โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือเรื่อง "ผักพื้ันบ้านและอาหารพื้นบ้าน : มิติสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชน" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดการความรู้และพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการบริโภคผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้านบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฯ มีแนวคิดและตระหนักถึงคุณค่าด้านสุขภาพของผักพื้นบ้าน อีกทั้งผักพื้นบ้านยังสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจของชุมชน ปัจจุบันการสำรวจทางพฤกษศาสตร์ พบว่าผักพื้นบ้านไทยมีจำนวนมากกว่า 250-900 ชนิด และยังมีการดูแลอนุรักษ์ เพาะพันธุ์ ปลูกและบริโภคเป็นอาหารในชุมชนชนบทและชุมชนชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่ยังคงเป็นปัญหาคือ คนไทยส่วนใหญ่ยังคงบริโภคผักผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และยังไม่เพียงพอต่อการสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค และการเกษตรแบบอุตสาหกรรมทำให้ผักส่วนใหญ่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค ผัักพื้นบ้านมีน้อยลง หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักผักพื้นบ้้านและไม่รู้จักวิธีการปรุงอาหารพื้นบ้าน ผู้เขียนมีโอกาสในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับผัักพื้นบ้าน โดยวิธีีการทบทวนวรรณกรรมจากหลายแหล่งความรู้และการศึกษาภาคสนามที่มีบทเรียนการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านจากนั้นจึงเรียบเรียงให้เป็นหนังสือเล่มนี้ และหวังว่าหนังสือจะมีคุณประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจผักพื้นบ้านและเป็นแรงจูงใจร่วมกันในการขยายความคิดและฟื้นฟูการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้านต่อไป อันส่งผลดีต่อสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อมของสังคมไทย

บรรณานุกรม

รุจินาถ อรรถสิษฐ. (2558). ผักพื้นบ้านและอารหารพื้้นบ้าน มิติสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2557 พ่อหนาน อินสม สิทธิตัน

โพสต์5 ส.ค. 2561 22:01โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2557 พ่อหนาน อินสม สิทธิตัน หมอเมืองผู้สืบสานภูมิปัญญา การแพทย์พื้นบ้านล้านนาแห่งบ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมประวัติ คำประกาศเกียรติคุณ และผลงานของพ่อหนาน อินสม สิทธิตัน ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 

บรรณานุกรม

วิชัย โชควิวัฒน, และสันติสุข โสภณศิริ. (2557). หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2557 พ่อหนาน อินสม สิทธิตัน หมอเมืองผู้สืบสานภูมิปัญญา การแพทย์พื้นบ้านล้านนาแห่งบ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน[ม.ป.ท.]: มูลนิธิส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2560 พ่อหมอทองสา เจริญตา

โพสต์5 ส.ค. 2561 21:54โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2560 พ่อหมอทองสา เจริญตา หมอยาซุมใหญ่ ใจพระ แห่งบ้านห้วยคล้อ ตำบลผาน้ำน้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมประวัติ คำประกาศเกียรติคุณ และผลงานของพ่อหมอทองสา เจริญตา ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 

บรรณานุกรม

วิชัย โชควิวัฒน, และสันติสุข โสภณศิริ. (2560). หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2560 พ่อหมอทองสา เจริญตา หมอยาซุมใหญ่ ใจพระ แห่งบ้านห้วยคล้อ ตำบลผาน้ำน้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด[ม.ป.ท.]: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2559 พ่อชอย สุขพินิจ

โพสต์5 ส.ค. 2561 21:50โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 21:51 ]


หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2559 พ่อชอย สุขพินิจ กรูหมอพื้นบ้านชุมชนไทยเขมร แห่งบ้านโคกพยูง ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมประวัติ คำประกาศเกียรติคุณ และผลงานของพ่อชอย สุขพินิจ ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 

บรรณานุกรม

วิชัย โชควิวัฒน, และสันติสุข โสภณศิริ. (2559). หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2559 พ่อชอย สุขพินิจ กรูหมอพื้นบ้านชุมชนไทยเขมร แห่งบ้านโคกพยูง ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์. [ม.ป.ท.]: พีเอ็นเอสครีเอชั่น.

        

เห็ด...เพื่อสุขภาพ สำหรับเป็นอาหาร เป็นยา และเพื่อเศรษฐกิจตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน

โพสต์5 ส.ค. 2561 20:21โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

        กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มียุทธศาสตร์มุ่งเน้นให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชนได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ซึ่งองค์ความรู้เรื่อง "เห็ด" ถือเป็นหนึ่งในชุดองค์ความรู้ที่ได้มีการรวบรวมเนื้อหาการดูแลสุขภาพคนในชุมชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากหมอพื้นบ้านทั้ง 4 ภาคในประเทศไทย โดยได้จัดทำเป็นสื่อเผยแพร่ ประกอบด้วย องค์ความรู้เห็ดเพื่อสุขภาพ สำหรับเป็นอาหาร เป็นยาและเพื่อเศรษฐกิจตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน รวมถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ดและเห็ดพิษในเมืองไทย เนื้อหาวิชาการได้จากการรวบรวมโดย ดร.อุษา กลิ่นหอม ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเห็ดในประเทศไทย ซึ่งได้รับการตอบรับจากเครือข่ายทางวิชาการจำนวนมากและเป็นไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเวทีวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ จึงเห็นควรนำมาเผยแพร่เพื่อส่งคืนข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในบริบทแห่งวิถีชีวิตของประชาชน ชุมชนและสังคมอย่างเหมาะสมต่อไป

บรรณานุกรม

อุษา กลิ่นหอม. (บรรณาธิการ). (2557). เห็ดเพื่อสุขภาพสำหรับเป็นอาหาร เป็นยา และเพื่อเศรษฐกิจตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

เห็ดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน

โพสต์5 ส.ค. 2561 20:08โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

        ในหนังสือเล่มนี้ กรมพัฒฯาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสำนักการแพทย์พื้นบ้านไทยได้รวบรวมเนื้อหาองค์ความรู้จาก 2 ส่วนที่สำคัญ คือ เนื้อหาวิชาการ ซึ่งได้มาจากการรวบรวมโดย ดร.อุษา กลิ่นหอม และคณะ และเนื้อหาด้านภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน ที่ได้มาจากการรวบรวมและจัดระบบองค์ความรู้จากหมอพื้นบ้านทั้ง 4 ภาค ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีการนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่องค๋ความรู้เหล่านี้ยังไม่เคยมีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มารก่อน จึงเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่สั่งสมมานานและยังคงนำมาใช้กับจนถึงปัจจุบัน ให้เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของคนไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน 7 เล่ม ที่ได้นำข้อมูลทั้ง 2 ส่วน มาเผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตของตนเอง

บรรณานุกรม

สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย. (2554). เห็ดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

คู่มือเห็ดเป็นยาเพื่อสุขภาพ ตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน

โพสต์5 ส.ค. 2561 20:05โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


เนื้อหาโดยสังเขป

        ในหนังสือเล่มนี้ กรมพัฒฯาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสำนักการแพทย์พื้นบ้านไทยได้รวบรวมเนื้อหาองค์ความรู้จาก 2 ส่วนที่สำคัญ คือ เนื้อหาวิชาการ ซึ่งได้มาจากการรวบรวมโดย ดร.อุษา กลิ่นหอม และคณะ และเนื้อหาด้านภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน ที่ได้มาจากการรวบรวมและจัดระบบองค์ความรู้จากหมอพื้นบ้านทั้ง 4 ภาค ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีการนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่องค๋ความรู้เหล่านี้ยังไม่เคยมีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มารก่อน จึงเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่สั่งสมมานานและยังคงนำมาใช้กับจนถึงปัจจุบัน ให้เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของคนไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน 7 เล่ม ที่ได้นำข้อมูลทั้ง 2 ส่วน มาเผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตของตนเอง

บรรณานุกรม

สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย. (2554). คู่มือเห็ดเป็นยาเพื่อสุขภาพ ตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

เห็ดเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพ ตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน

โพสต์5 ส.ค. 2561 19:52โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 20:03 ]


เนื้อหาโดยสังเขป

        ในหนังสือเล่มนี้ กรมพัฒฯาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสำนักการแพทย์พื้นบ้านไทยได้รวบรวมเนื้อหาองค์ความรู้จาก 2 ส่วนที่สำคัญ คือ เนื้อหาวิชาการ ซึ่งได้มาจากการรวบรวมโดย ดร.อุษา กลิ่นหอม และคณะ และเนื้อหาด้านภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน ที่ได้มาจากการรวบรวมและจัดระบบองค์ความรู้จากหมอพื้นบ้านทั้ง 4 ภาค ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีการนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่องค๋ความรู้เหล่านี้ยังไม่เคยมีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มารก่อน จึงเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่สั่งสมมานานและยังคงนำมาใช้กับจนถึงปัจจุบัน ให้เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของคนไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน 7 เล่ม ที่ได้นำข้อมูลทั้ง 2 ส่วน มาเผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตของตนเอง

บรรณานุกรม

สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย. (2554). เห็ดเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพ ตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

โพสต์19 ก.ค. 2561 20:20โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2561 20:48 ]


เนื้อหาโดยสังเขป

        ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช จึงมอบหมายให้กรมศิลปากร โดยสำนักวรรณกรรม และประวัติศาสตร์ ในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ จัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เรื่อง "พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร"

        หนังสือ"พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" เป็นหนังสือวิชาการ พร้อมมูลด้วยหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านจารีตประเพณีของราชสำนัก อนึ่ง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และพระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุมาศ และพระเมรุ หรือที่เรียกว่า งานออกพระเมรุ เป็นโบราณราชประเพณีที่สืบมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นหลักฐานที่บ่งบอกความเจริญทางวัฒนธรรม แสดงถึงความรุ่งเรืองทางศิลปกรรมของชาติ อีกทัั้งยังเป็นการเชิดชูไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นชาติอารยะที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่และสูงส่งให้ปรากฏแก่สายตาชาวโลก ควรค่าแก่การภาคภูมิใจ โดยเนื้อหาหลักของหนังสือประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของการจัดสร้างพระเมรุมาศ พระเมรุ ลำดับชั้นของพระบรมวงศานุวงศ์ พระประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมวงศ์ พระอนุวงศ์ ซึ่งเป็นพระราชโอรส พระราชธิดาในพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4-6 พระองค์เจ้าหลานเธอในรัชกาลที่ 4-5 พระราชปนัดดาในรัชกาลที่ 4 พระเจ้าลูกเธอ พระเจ้าหลานเธอในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล สมัยรัชกาลที่ 4-5 ที่จัดงานพระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ตลอดจนพระเมรุ ณ สถานที่ต่างๆ ได้แก่ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน วัดธาตุทอง รวมถึงพระประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับการพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 13-19 ซึ่งจัดงานพระเมรุ ณ วัดเทพศิรินทราวาส ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ระหว่างพุทธศักราช 2489-2559) ทั้งนี้เพื่อเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์แห่งจารีตประเพณีในรัชกาลที่ 9 ไว้ให้อนุชนได้ศึกษา

บรรณานุกรม

อิสรีย์ ธีรเดช. (บรรณาธิการ). (2561). พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร.-- กรุงเทพฯ: สำนักวรรณากรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับงาน กศน.

โพสต์19 ก.ค. 2561 19:46โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2561 20:49 ]


เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือ "ในหลวงรัชการที่ 9 กับงาน กศน." เป็นหนังสือที่ สำนักงาน กศน. จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีต่องานการศึกษานอกโรงเรียน และเพื่อร่วมไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระองค์ ตลอดจนเพื่อเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพด้านการศึกษานอกโรงเรียนของพระองค์
        
        หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของสำนักงาน กศน. ที่ในหลวงรัชการที่ 9 ได้ให้ความสนพระทัยพระราชทานพระดำริไว้ เพื่อให้กิจกรรมหรือโครงการนั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งเป็นพสกนิกรของพระองค์อย่างแท้จริง ได้แก่ เรื่องของหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการศึกษาตลอดชีวิต งานของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี (ศ.อ.ศ.อ.) งานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพงานของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานการศึกษาทางไกลไทยคมและงานที่เกี่ยวข้อง คือ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ งานของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล นอกจากนี้ในหนังสือเล่มนี้ ยังได้กล่าวถึงวิธีทรงงานในวิถีของพระราชาผู้ทรงทศพิธราชธรรม เพื่อให้ประชาชนหรือนักเรียน นักศึกษาที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ได้ย้ำเตือนถึงหลักคิดการทรงงานและแรงบันดาลใจของการทรงงานต่อกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของพระองค์ ที่เชื่อมโยงกับพระราชปณิธานของพระองค์ที่ทรงให้ไว้แก่ประชาชนชาวไทยเมื่อขึ้นครองราชย์ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ซึ่งพระองค์ปฏิบัติได้ตามพระราชปณิธานโดยยึดหลักแห่งทศพิธราชธรรมอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแม้ข้อเดียว

บรรณานุกรม

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. [ม.ป.ป.]. ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงาน กศน.. [ม.ป.ท.]: [ม.ป.พ.].

1-10 of 27