งานห้องสมุดฯ


update data
    - บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
    - วิสาหกิจชุมชนดีเด่น 
    - โครงงาน 3 ปี
    - ผู้เข้ารับการบำบัดโรคด้วยผึ้ง
    - พื้นที่วิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท
    - ชุมชนเรียนรู้ (อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล)
    - ชุมชนเข้มแข็ง (อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล)
    - การสืบค้นหนังสือ_LIFE (หาวิธีค้นหาข้อมูล)